ดู “Palette Buddy”

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.schimpf.android.palette

สี

โฆษณา

ดู “Micro Dictionary – LCC”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igroupnet.android.lcc

หอสมุดรัฐสภาสหรัฐ