เดี๋ยวหาที่อื่นไว้จดปัญหาและหาทางแก้ไข

image

image

เขียนทางแก้ได้หลายข้อละ แต่ยังไม่ได้ลงมือทำ