จะสอนด้วยวิธีไหนดี

image

ยืมมานานละ

image

14 วิธี
1. บรรยาย lecture
2. สาธิต demonstration
3. ทดลอง experiment
4. นิรนัย deduction
5. อุปนัย induction
6. ทัศนศึกษา field trip
7. อภิปรายกลุ่มย่อย small group discussion
8. แสดงละคร Dramatization
9. แสดงบทบาทสมมติ role playing
10. กรณีตัวอย่าง case
11. เกม game
12. สถานการณ์จำลอง simulation
13. ศูนย์การเรียน learning center
14. บทเรียนแบบโปรแกรม programmed instruction

มายืมหนังสือที่ห้องสมุด
หรือลองเซิร์ชกูเกิล ดูหลักการวิธีการ ข้อดี ข้อเสียดู คาดว่าน่าจะมีค่ะ

หาไว้เผื่อสักวันต้องสอนมากกว่านี้
สอนไม่ค่อยจะเป็น เลยต้องหาวิธีการไว้หน่อย