เวลาเจอภาษาต่างดาวในเว็บ อย่าเพิ่งปิดไปนะ เพราะมันพอแก้ไขได้

 
มันแปลได้ว่า

เอาไปแปลที่ http://www.online-decoder.com/th

เข้ากูเกิล เจอจากนี่ หน้านี้
ผลการตอบแบบสำรวจความสนใจในอาชีพ
1. ด้านกิจกรรม

1.1 ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 2 ค?แนน
1.2 ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 3 ค?แนน
1.3 ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 10 ค?แนน
1.4 ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 9 ค?แนน
1.5 ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 8 ค?แนน
1.6 ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 4 ค?แนน
2. ด้านความสามารถ
2.1 ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 7 ค?แนน
2.2 ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 4 ค?แนน
2.3 ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 6 ค?แนน
2.4 ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 6 ค?แนน
2.5 ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 3 ค?แนน
2.6 ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 4 ค?แนน
3. ด้านอาชีพ
3.1 ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 2 ค?แนน
3.2 ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 0 ค?แนน
3.3 ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 5 ค?แนน
3.4 ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 2 ค?แนน
3.5 ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 2 ค?แนน
3.6 ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 0 ค?แนน
รวมค?แนนทั้งหมด

ได้ค?แนนด้านช่างฝือมือแล?กลางแจ้ง (R) 11 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านวิทยาศาสตร์แล?เทคนิค (I) 7 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านศิลป? ดนตรีแล?วรรณกรรม (A) 21 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านบริการการศึกษาแล?สังคม (S) 17 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านการจัดการแล?ค้าขาย (E) 13 ค?แนน
ได้ค?แนนด้านงานสำนักงานแล?เสมียน (C) 8 ค?แนน
อาชีพที่เหมา?สมกับคุณคือ

ผู้กำกับการล?คร

ครูสอนภาษาอังกฤฒ

ผู้รายงานข่าว

ครูสอนการล?คร

ครูสอนเต้นรำ

ล่าม

เล่าความเดิมอีกครั้ง คือเราเล่นหาอาชีพไหนที่ใช่เรา ของเว็บ watpon ไง (อยากรู้อีกครั้งว่าตอนนี้ชอบอะไรยังไง)

ก็รู้ว่ามันจะให้ผลเป็น ภาษาต่างดาว

¼Å¡ÒõͺẺÊÓÃǨ¤ÇÒÁʹã¨ã¹ÍÒªÕ¾
1. ´éÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

1.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
1.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 3 ¤Ðá¹¹
1.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 10 ¤Ðá¹¹
1.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 9 ¤Ðá¹¹
1.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 8 ¤Ðá¹¹
1.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
2. ´éÒ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö
2.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 7 ¤Ðá¹¹
2.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 4 ¤Ðá¹¹
2.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 6 ¤Ðá¹¹
2.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 6 ¤Ðá¹¹
2.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 3 ¤Ðá¹¹
2.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
3. ´éÒ¹ÍÒªÕ¾
3.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
3.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 0 ¤Ðá¹¹
3.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 5 ¤Ðá¹¹
3.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 2 ¤Ðá¹¹
3.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 2 ¤Ðá¹¹
3.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 0 ¤Ðá¹¹
ÃÇÁ¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´

ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 11 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 7 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 21 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 17 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 13 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 8 ¤Ðá¹¹
ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤Ø³¤×Í

¼Ùé¡Ó¡Ñº¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹ÀÒÉÒÍѧ¡Ä²

¼ÙéÃÒ§ҹ¢èÒÇ

¤ÃÙÊ͹¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹àµé¹ÃÓ

ÅèÒÁ

เราทำจากไอโฟนนะ

เราเลยก๊อปปี้ภาษาต่างดาวนี้

ไปเพสในเวิร์ดเพรสไง แล้วก็เปิดคอม มาเซิร์ชหาเว็บ encoding แล้วก็เจอ แล้วก็พอได้ โอเคอ่ะ ไม่ต้องทำใหม่ ตั้งหลายร้อยข้อ

…………………………

ว่าแต่

ผู้กำกับการล?คร

ครูสอนภาษาอังกฤฒ

ผู้รายงานข่าว

ครูสอนการล?คร

ครูสอนเต้นรำ

ล่าม

มันใช่ตัวเราเหรอวะ
หาทางต่อไป
แต่ผู้รายงานข่าว จริง ๆ เราชอบนะ เพียงแต่เราปากหมาไปหน่อย ต้องเปลี่ยนแปลง
ลึก ๆ จริง ๆ เราอยากทำสิ่งเหล่านี้ อ่าน >>> เราเกิดมาทำไม
(ใครเขาอยากรู้วะ) นั่นสิ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s