แปะแปรบ

¼Å¡ÒõͺẺÊÓÃǨ¤ÇÒÁʹã¨ã¹ÍÒªÕ¾
1. ´éÒ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ

1.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
1.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 3 ¤Ðá¹¹
1.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 10 ¤Ðá¹¹
1.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 9 ¤Ðá¹¹
1.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 8 ¤Ðá¹¹
1.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
2. ´éÒ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö
2.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 7 ¤Ðá¹¹
2.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 4 ¤Ðá¹¹
2.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 6 ¤Ðá¹¹
2.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 6 ¤Ðá¹¹
2.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 3 ¤Ðá¹¹
2.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 4 ¤Ðá¹¹
3. ´éÒ¹ÍÒªÕ¾
3.1 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 2 ¤Ðá¹¹
3.2 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 0 ¤Ðá¹¹
3.3 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 5 ¤Ðá¹¹
3.4 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 2 ¤Ðá¹¹
3.5 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 2 ¤Ðá¹¹
3.6 ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 0 ¤Ðá¹¹
ÃÇÁ¤Ðá¹¹·Ñé§ËÁ´

ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ªèÒ§½×ÍÁ×ÍáÅСÅÒ§á¨é§ (R) 11 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÇÔ·ÂÒÈÒʵÃìáÅÐà·¤¹Ô¤ (I) 7 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ÈÔŻР´¹µÃÕáÅÐÇÃó¡ÃÃÁ (A) 21 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹ºÃÔ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊѧ¤Á (S) 17 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹¡ÒèѴ¡ÒÃáÅФéÒ¢Ò (E) 13 ¤Ðá¹¹
ä´é¤Ðá¹¹´éÒ¹§Ò¹Êӹѡ§Ò¹áÅÐàÊÁÕ¹ (C) 8 ¤Ðá¹¹
ÍÒªÕ¾·ÕèàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¤Ø³¤×Í

¼Ùé¡Ó¡Ñº¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹ÀÒÉÒÍѧ¡Ä²

¼ÙéÃÒ§ҹ¢èÒÇ

¤ÃÙÊ͹¡ÒÃÅФÃ

¤ÃÙÊ͹àµé¹ÃÓ

ÅèÒÁ

โฆษณา

One thought on “แปะแปรบ

  1. Pingback: เวลาเจอภาษาต่างดาวในเว็บ อย่าเพิ่งปิดไปนะ เพราะมันพอแก้ไขได้ | Pranitee's Weblog (iampranitee.wordpress.com)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s