แค่มีบท จัดมา ฉันพูดให้ได้หมด – บทบรรยายขบวนพาเหรด 

มาเพิ่ม ล้างจานอยู่แต่คิดว่าสำคัญ

บท ไม่ใช่แค่เหมือนละคร

แต่มันเป็ยหัวใจ เพราะมันแสดงถึง 

การวางแผน กำหนดการ ลำดับเวลา ไทม์ไลน์ และเป็นหลักปฏิบัติ ที่จะทำให้คนรุ่นหลังทำงานน้อยลง ทำให้มีเวลาไปปรับปรุงพัฒนางานให้ดีขึ้น ลดการพึ่งพิงคนหรือหน่วยงานเดียวไม่ให้มาผูกขาด ใครเจ็บใครป่วยใครตาย ก็หาคนมาแทนได้ง่าย เพราะมีบทให้แล้ว แม้อาจจะดำเนินดีสู้กันไม่ได้ ก็ดีกว่ามืดแปดด้าน เราชอบให้มีบท เพราะมันแสดงให้เห็นว่าผู้เตรียมงาน มีการวางแผน แต่บทต้องเป็นสาธารณะในหมู่เจ้าภาพ ถ้าใครขัดบทโดยไม่มีเหตุจำเป็น คนนั้นต้องรับผิดชอบ แบ่งกันเขียนบทตามความรับผิดชอบก็ได้ แต่ถ้าดำเนินแล้วมีปัญหาตรงไหน ผู้กำกับ (มีหลายคนตามช่วงเวลาก็ได้) ต้องจดทันที ไว้แก้ไขปรับปรุง พัฒนาไม่ให้ผิดพลาดอีก

ฉันพูดจริง

ทำบทมาแบบนี้

(ที่กล่าวต้อนรับท่านกษมา ก็ข้าพเจ้าเอง ถ้ามีบท ส่งมา ยิ่งดูบทได้ เราทำให้ได้ สิ่งที่ต้องการคือ บท แบบพร้อมแสดง)

—-

คำบรรยายขบวนพาเหรดของคณะเกื้อศาสน์ (สีเหลือง) โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ในวันกีฬาประเพณี ครั้งที่ 30  (15-16 พฤศจิกายน 2544)

บทโดย น.ส.ชมัยพร พจน์ภูวดล(นามสกุลเดิม จุ่นบ้านโคก) ม.5/10

อ่านร้อยกรองโดย น.ส.ประณิธี รัตนวิจิตร ม.5/10

อ่านร้อยแก้วโดย นายปวริศร์ วีรเมธาพันธ์ (ชื่อเดิมบดินทร์ แล้วก็เปลี่ยนเป็นภูวณัฐและปวริศร์ นามสกุลเดิม วีระพันธ์ ) ม.5/10 

สวัสดี พี่น้อง และผองเพื่อน

กีฬาสี มาเยือน อีกหนึ่งหน

รวมพลัง ลูกแสด-ดำ ทุกทุกคน

มารวมพล แข่งกีฬา สามัคคี

 จะสีใด สังกัดใด ไม่จำกัด

แต่เกื้อศาสน์ ขอประกาศ ด้วยศักดิ์ศรี

จะแข่งขัน อย่างเข้มแข็ง แฝงไมตรี

ชวนน้องพี่ ส่งแรงใจ สายสัมพันธ์

(พูด) สวัสดีครับอาจารย์ทุกๆท่าน และพี่น้องชาวแสดดำทุกคน พบกันอีกครั้งกับ

งานกีฬาประเพณี หรืองานกีฬาสีนะครับ  พวกเราชาวเกื้อศาสน์ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้

มีส่วนร่วมในกีฬาสีครั้งนี้ ต่อไปนี้เป็นขบวนพาเหรดของคณะเกื้อศาสน์ซึ่งจะสื่อถึง

ความเจริญก้าวหน้าของราชวินิตบางแก้วในช่วงเวลา 30 ปีที่ผ่านมาครับ

 ระบือชื่อ ลือนาม สามทศวรรษ

จรุงจรัส ราชวินิต ศักดิ์สิทธิ์สถาน

ภูวไนย โปรดเกล้า พระราชทาน

นามขนาน ราชวินิต บางแก้วดี

 เป็นสถาน ศึกษา ทันสมัย

ด้วยก้าวไกล ในเทค โนโลยี

มีรางวัล พระราชทาน การันตี

เล่นดนตรี เล่นกีฬา น่าชื่นชม

(พูด) ช่วงขบวนพาเหรดนี้แสดงถึงสัญลักษณ์ต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งคติพจน์ 

ซึ่งแสดงถึงความเป็นราชวินิตบางแก้วครับ

ปฏิวัติ พัฒนา ฝ่าอดีต

จนถึงขีด ความรุ่งเรือง ประเทืองผล

จากผืนดิน แห้งกร้าน กันดารทน

ได้ผ่านพ้น จนก่อเกิด โรงเรียนงาม

(พูด) จากสายฝนโปรยปรายหล่นลงมาเป็นสายน้ำ องค์เหนือหัวทรงพระราชทานสายฝนนั้น 

มาหล่อเลี้ยงชีวิตชาวราชวินิตบางแก้ว

ตึกร่มเกล้า เท้าความ ตามอดีต

ร่มชีวิต องค์ราชา อุปถัมภ์

ประดู่แดง สง่าล้ำ คำนิยาม

พระทรงธรรม ทรงปลูกไว้ ให้ชนชม

(พูด) โรงเรียนของเราได้พัฒนามาเรื่อยๆ เริ่มด้วยตึกร่มเกล้า ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ

มาทรงเปิด ซึ่งตรงกับสมัยผู้อำนวยการ คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ ซึ่งท่านได้ให้กำเนิด

อาคารร่มเกล้า อาคารเรียนหลังแรกของราชวินิตบางแก้ว

 บงกชมาศ ตึกสอง ผ่องแพรวเพริศ

งามบรรเจิด รื่นรวย สุดสวยสม

เสด็จพร้อม พระเทพรัตน์ ราษฎร์ภิรมย์

กราบบังคม พระมหา กรุณาธิคุณ

(พูด) ถัดมาเป็นตึกที่สอง คือตึกบงกชมาศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราช

ดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเรียน

ในสมัยของผู้อำนวยการนภา หุ่นจำลอง ซึ่งท่านได้จัดหาครูจากโรงเรียนสตรีวิทยามา

ช่วยสอนเด็กนักเรียน

 ราชวิธานค์ งามเด่น เป็นสง่า

พระบรม โอรสา ทรงเกื้อหนุน

เสด็จเปิด ตึกสาม งามละมุน

ท่านการุณย์ เราทุกคน ปลื้มปรีดา

(พูด) ตามมาด้วยอาคารราชวิธานค์ ซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร

ทรงเสด็จเปิดอาคาร ในสมัยของผู้อำนวยการบุษยา สาครวาสี 

ซึ่งท่านได้สร้างผลงานไว้มากมาย 

ท่านได้แต่งปรัชญาของโรงเรียน และเริ่มก่อตั้งวงโยธวาทิต

 เฉลิมหนึ่ง ซึ้งแสน แดนศักดิ์สิทธิ์

ประกาศเกียรติ ราชวินิตฯ ไม่กังขา

โดยสมเด็จ พระเทพรัตน์ ราชสุดา

เสด็จมา ทรงเปิด เกิดมงคล

(พูด) ต่อมาคืออาคารเฉลิมพระเกียรติ 1 ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี เสด็จมาทรงเปิดอาคาร ในสมัยผู้อำนวยการสุวรรณา เอมประดิษฐ์ ซึ่งท่านได้

สร้างผลงานไว้มากมายอาทิ พัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลพระราชทาน และสนับสนุน

วงโยธวาทิตจนได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน

สิริยาคาร เฉลิมสอง ต้องจารึก

รวมทั้งตึก พิพิธภัณฑ์ อันรวมผล

งานยิ่งใหญ่ ได้ประจักษ์ แก่ใจตน

ภูมิใจล้น เปิดโดยองค์ เจ้าฟ้าชาย

(พูด) อาคารสิริยาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติสอง และอาคารพิพิธภัณฑ์ เสด็จเปิดโดย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ในสมัยผู้อำนวยการมาลี ไพรินทร์

ซึ่งผลงานของท่านได้แก่ สนับสนุนวงโยธวาทิต ได้ไปแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

และชนะเลิศได้รับรางวัลพระราชทาน รวมทั้งด้านกีฬาอีกหลายรายการด้วยครับ

ห้องสมุด สุดหรู ดูน่าอ่าน

วิทยา วิชาการ อันหลากหลาย

อีกทั้งRE SOURCECENTER เลอวิไล

พระเทพไซร้ ได้เสด็จเปิดอาคาร

 สมานฉันท์ ตึกใหม่ ความหมายเลิศ

ไมตรีเกิด สามัคคี สมัครสมาน

ทั้งSPORT COMPLEX  อีกรายการ

ดร.กษมา วรวรรณ ให้เกียรติมา

(พูด) ห้องสมุดกับศูนย์สืบค้นข้อมูลนานาชาติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิด ส่วนอาคารสมานฉันท์ กับSPORT COMPLEX นั้น อธิบดี

กรมสามัญศึกษา ดร.กษมา วรวรรณ ให้เกียรติมาเปิด และท่านผู้อำนวยการ

เชิดชัย พลานิวัติ ผู้อำนวยการคนปัจจุบันของเรานั้นก็ได้พัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกมาก

 ท่านทำให้พวกเรามีห้องสมุดติดแอร์ อินเตอร์เน็ต และทำให้ลูกราชวินิตบางแก้วภูมิใจมากที่สุดคือ 

การที่โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานปีล่าสุด ซึ่งถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของพวกเราชาวแสด-ดำทุกคน

 ผ่านมาแล้ว สามสิบปี ราชวินิตฯ

ประดู่แดง ดังดวงจิต สถิตกล้า

เลือดแสดดำ ยังเข้มข้น อยู่ทุกครา

ร่มพระบา- รมี ปกเกศงาม

 ราชวินิต บางแก้ว แพรวพิลาศ

เกียรติประกาศ จะเป็นหนึ่ง ในสยาม

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

ยืนหยัดย้ำ สามทศวรรษ สวัสดี

(พูด)ครับท่านผู้มีเกียรติ ทั้งหมดที่ขบวนพาเหรดของเกื้อศาสน์ได้แสดงให้ชมนี้คือ

ความภาคภูมิใจของชาวราชวินิตบางแก้ว จะมีอะไรที่มีค่ายิ่งไปกว่าการที่ได้ศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนที่ดีใต้ร่มพระบารมีอุปถัมภ์ ที่ได้รับพระราชทานนามจากองค์เหนือหัวว่า

“ราชวินิตบางแก้ว” สถานที่อบรม สั่งสอน กุลบุตร กุลธิดา ให้เป็นคนดี โดยพระราชา

ถึงแม้จะผ่านมา 30 ปีแล้ว แต่ชื่อเสียงก็ยังคงขจรไกล สุดท้ายนี้กระผมในนามตัวแทน

ของคณะเกื้อศาสน์ ขอฝากว่า ให้พี่-น้องแสดดำ แข่งกีฬาด้วยน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยนะครับ 

ขอบพระคุณมากครับ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s