วันนั้นประเมินครูผู้ช่วย เพิ่งว่างมาเล่า

คำถามจากกรรมการ

1. เยี่ยมบ้านครบ 100% ไหม

2. วิจัยในชั้นเรียนเรื่องอะไร

3. คำถามสังคมโลก การเมืองอเมริกาเป็นยังไง

4. ถามหัวหน้าหมวดว่าเราทำตามที่พรีเซนต์จริงไหม ใช้งานเราได้ง่ายไหม

5. ถามเรื่องส่วนตัว ดูแลแม่ยังไง (เราเนี่ยโดนคำถามนี้ เพราะกรรมการเป็นเพื่อนแม่)

6. ถามเรื่องการควบคุมชั้นเรียน ทำยังไง

7. ถามว่า มีผลงานชุมนุมยังไง ต้องออกมาเป็นงาน

8. ถามหัวหน้าว่า ไปนิเทศการสอนบ้างไหม เป็นยังไง แนะนำยังไง (เจอแบบแม้แต่ เม้นต์ เรื่องมารยาท การไหว้ พยายามไหว้ ทักทาย มีปฏิสัมพันธ์ มีมารยาทกับครูทั้ง รร.)

9. กรรมการไปเดินดูห้องจริง ๆ ห้องพักเราทุกห้อง ห้องโฮมรูมเรา ของต้องเรียบร้อย โต๊ะต้องไม่รก ห้ามรก โดนหักคะแนนเลยนะ ห้องโฮมรูม เด็กต้องทำบอร์ด ตามเทศกาลด้วยนะ ต้องเรียบร้อย ดูดีเลยนะ

10. การทำพรีเซนเทชั่น ต้องเอาแต่ของใหม่เท่านั้น ห้ามเอาของเก่ามาลงเลย เอาแต่ภาพและเหตุการณ์ในช่วง 3 เดือนเท่านั้น
ถ้าคิดออกอีก จะมาเขียนใหม่

Advertisements

สุดยอดอ่ะ เกมแข่งขัน แบบพวกจัดงานเปิดบ้านได้

เจอจากพี่เอ ชวนเล่น

Math Fight – Fun 2 Player Mathematics Duel Game for Free by Peaksel

https://appsto.re/th/Zl3cS.i
ไอโฟน ไอแพด

อันนี้ไว้ดูรายละเอียดของจรรยาบรรณ แต่ก็ยังเป็นภาษาทางการอยู่ดี ยังไงถ้าแอมคิดเป็นงาน ๆ ได้ จะมาลงไว้ใหม่

อย่างเช่น

 

๓. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
๔. ครูต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕. ครูต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๖. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
๗. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์ จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (เนี่ย ที่แอมหา)
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
(๑) ให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเสมอภาค

(๒)   สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก เยาวชน   และผู้ด้อยโอกาส

(๓) ตั้งใจ   เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการพัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแต่ละบุคคล

(๔) ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์   และ แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

(๕) ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการเรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม กับตนเอง

(๖) เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยกย่อง ชมเชย และให้กำลังใจอย่างกัลยาณมิตร

(๑) ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม

(๒) ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือผู้รับบริการ จนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือผู้รับบริการ

(๓) ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ

(๔) เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็นผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง

(๕) จูงใจ โน้มน้าว   ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือกฎระเบียบ

(๖) ชักชวนใช้จ้างวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายมุข

(๗) เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ

http://www.ksp.or.th/ksp2013/content/view.php?mid=136&did=254&tid=3&pid=6

อย่างที่แอมแปลง แอมจะแปลงเป็นงาน แบบนี้

ตัวอย่างการปฏิบัติ ปฏิบัติต่อศิษย์ด้วยคำนึงถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และพยายามสร้างแรงบันดาลใจการเสริมแรง มากกว่าการสั่ง การบังคับ หรือ การทำโทษ

แอมจะพยายามแปลงมาฝาก

แถมอย่างอื่น http://kanokwone.blogspot.com/2011/06/blog-post.html

 

ตอนแรกหาจาก http://www.kruchiangrai.net/2014/02/21/%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9-5-%E0%B8%94%E0%B9%89/

โค้ด HTML รูปเดียว ลิงค์ได้มากกว่าหนึ่งลิงค์

โค้ด<img src=”http://www.pwschool.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/1484645554966.jpg&#8221; usemap=”#Map” width=”960″ height=”720″ border=”0″ />
<map id=”Map” name=”Map”> <area alt=”=ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1″ coords=”10,230,310,464″ shape=”rect” href=”http://www.pwschool.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/ประกาศ-รับ-นักเรียน-ม1.pdf”/&gt; <area alt=”ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4″ coords=”310,230,622,464″ shape=”rect” href=”http://www.pwschool.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%A14.pdf”/&gt; </map>
<a href=”http://www.pwschool.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/ประกาศ-รับ-นักเรียน-ม1.pdf”>ประกาศรับนักเรียน ม.1</a>

<br>

<a href=”http://www.pwschool.ac.th/wp-content/uploads/2017/01/ประกาศ-รับ-นักเรียน-ม4.pdf”>ประกาศรับนักเรียน ม.4 </a>
…..

จินตนาการเลขเอา มันคือตำแหน่งพิกเซล
“””

รูปประกอบตามนี้

แต่มือถือไม่รองรับ เราว่าไม่โอเค

วิธียกเลิก SMS เสียเงิน

คือมีเหตุไม่คาดคิด อย่างฮา เล่ารายละเอียดไม่ได้

เราใช้แกแลกซี่แทบ

ดันใส่ซิม

ติดไวรัส (ไวรัสที่ว่าคือ สมัครเอสเอ็มเอส เสียเงินนี่แหละ) น่ากลัวเนอะ ที่เสียเงินเป็นหมื่นเป็นแสน

กรณีนี้คือหนึ่งในนั้นแน่นอน

เลยจะไปปิดเบอร์

ดันเป็นเบอร์รายเดือน

เออ ปิดยากเกิ๊น ดีแทคจะรู้ไหมว่าสร้างปัญหาละ เน็ตห่วยมากนะคะ ณ จุดนี้
เรามีดีแท็ครายเดือน 2 เบอร์ คือที่ใส่เครื่องไอโฟนเรา กับ แถมมากับแกรนด์ไพรม์แม่ แต่พิกัดมันเพี้ยนหนักมาก
เราเลยเอาออก แล้วเอาเบอร์เอไอเอสที่มีอยู่ก่อน มาใส่แทน (คือตอนนี้เราแบกรับเริ่มไม่ไหว เราจ่ายค่าโทรศัพท์ ห้าเบอร์ ชั้นต้องบ้าไปแล้วแน่ ๆ 249 คือเบอร์นี้
เบอร์เรา 299
เบอร์ทรู เติมเมื่อมันหมด มันไม่หมดไง ก็ไม่เติม
เบอร์เอไอเอสเรา สัปดาห์ละ 128 รวมแวตหรือยัง ก็ไม่แน่ใจ เดือนนึงตก 5 ร้อยกว่าบาทแหนะ เฮ้อ
และเบอร์เอไอเอสที่ใส่ติดตามพิกัดแม่ น่าจะเดือนละสามร้อย
โถชีวิตบ้าบ้าบอบอ เราเสียค่าโทรศัพท์เดือนละ เกือบพันสี่ บ้าไปแล้ว
สนองตรรกะบ้า ๆ ของเรา

 

อ่ะที่ไปค้นมา

https://community.dtac.co.th/t5/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99-dtac-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/td-p/1759

http://www.dtac.co.th/help/store-locations.html

คงไปปิดที่

dtac Center สาขา บิ๊กซี บางพลี
7.1 กม.
dtac Center สาขา โฮมโปรวิลเลจ สุวรรณภูมิ
7.4 กม.
ที่อยู่
99/28 ม. 1 ถ.บางนา-ตราด ชั้น 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540
02-3251165, 081-6552759
เวลาให้บริการ :
จันทร์ – ศุกร์ 09:30 น. – 20:30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ 09:30 น. – 20:30 น.

 

 

https://community.dtac.co.th/t5/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%84/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B0/td-p/13782

 

แต่ระหว่างที่ยังไม่ปิด ขอบคุณพระเจ้า ที่ฟาวยู หน้านี้

http://tech.mthai.com/tips-technic/44604.html

กด ดอกจัน หนึ่ง สาม เจ็ด กดสอง กดหนึ่ง (ไม่เหมือนในรูป) แต่กดตามนี้ ขอบคุณ เอสเอมเอสบ้าบอคอแตก จากไปแล้ว
โดนเสียค่าอะไรไม่รู้ 6 บาท ก็ยังดีกว่าเสียเป็นพันเว้ย

ว่างเมื่อไร ไปปิดเบอร์แน่นอน แม้เบอร์นี้จะสวยว่ะ เราจำได้ (เบอร์ทรูเรา เรายังจำไม่ได้เลย  จำเบอร์ใครไม่ได้เลย จำได้แต่เบอร์ตัวเองสองเบอร์)

ดีที่เอสสี่ซูม ไม่มีซิม เลยเอามันมาพักในเอสสี่ซูมก่อน ไปห้างวันไหน จะไปปิด

บ้าที่สุด คิดแล้วขำ

การมีน้องนักศึกษาฝึกสอนมาช่วย บางทีก็เป็นภาระนะ ภาระในการหางานให้ทำ 555

เราเคยฝึกงานที่สำนักข่าวแห่งหนึ่ง พี่หัวหน้าเขี้ยวมาก จนเลิกฝึกแล้ว ไปตามใบผ่านงาน แทบจะต้องกราบกันเลยทีเดียว เลยมีความฝังใจว่า ถ้าได้ฝึกใคร ในเวลาชั่วคราว เรรจะใจดี จะไม่เอาอะไรมาก ไม่เล่นแง่ ลองใจ ลองบ้าบอคอแตก เพราะชีวิตการทำงานจริง มันโหดร้าย น้องมันอาจจะเคยเจอมาแล้วก็ได้ อะไรช่วยกันได้ ก็ช่วย 
ส่วนใหญ่จะแนะนำ

แต่ปัญหาคือ พองานน้อย น้องก็ไม่รู้จะเอาผลงานอะไรไปส่งอาจารย์

เลยว่าจะให้งานตามนี้

 1)  ทำป้ายงานเจ้าหน้าที่ ห้องสมุด ให้พี่ที (ทำป้ายเสร็จ ฝึกทำงานตามนี้เลย ช่วยพี่ ๆ – น้องที่มา มันเอกคอม มันจะด่าเราป่าววะ ช่วงว่างน่ะ ช่วยหน่อย)


2) ล้างคอม เช็คคอม ซ่อมคอม 

3) พิมพ์งาน

4) ช่วยสอน ในคาบสอน

5) ช่วยทำสื่อการสอน 

*ถ้าเวลาจำกัด ให้หาข้อสอบพร้อมเฉลยในเน็ต สร้างใบแบบฝึกหัด

6) เดี๋ยวมาใส่เพิ่ม ตอนนี้คิดไม่ออก ต้องสร้างใบสอนงานรอไว้เลย น้องอ่าน แล้วทำตามสเตปบายสเตป *****ปัญหาคือ ชอบมาด่วน ยังไม่ทันตั้งตัว ไม่ได้สร้างงานรอไว้ เครียดเลยสิเรา

แปะรูป ที่เกี่ยวกับเอนทรี่ ฮาวทูทำบล็อกฟรีจ้า

ถ้าจากเครื่องเซนโฟน(แอนดรอยด์)  แอมส่งภาพมาทางไลน์ เพราะเวิร์ดเพรสในเครื่อง ลอกอินแอคเคาวน์เว็บรร. เลยเขียนบล็อกตัวเองจากเครื่องนั้นไม่ได้

ลองดูภาพประกอบ

การเขียนบล็อกเอนทรี่ตะกี้ (ขออภัย ดูรูปจากล่างขึ้นมานะคะ) รูปแรกที่เลือกจะไปอยู่ล่างสุด เซ็งเลย 

กดปุ่ม <> จะก็อปโค้ดเอชทีเอมแอล สลับที่รูป ก็ขี้เกียจ มันหลายรูป

ข้อดีของเวิร์ดเพรส แอมไปเซตไว้ เวลาเขียนบล็อกแล้วกดพับลิช จะเมล์เนื้อหาในบล็อกมาเก็บไว้ในเมลแอม (กดรูปทีละรูปละทีนี้ เออ หรือกดจากหลังมาหน้า)ก็จะมี link เอนทรี่นั้นแบบสั้น ๆ ให้ด้วย ชอบมาก ( เคยไปหาในบล็อก หาไม่เจอ ก็ได้จากทางนี้อ่ะ)

กับอีกแอพ

ไปโหลดแอพบล็อกเกอร์มาลอง มันใช้งานได้แหละ แต่สู้เวิร์ดเพรสไม่ได้ ในเรื่องความสะดวกในการจัดแต่งหน้าเนื้อหาในบล็อก

มีความเกี่ยวข้องกับเอนทรี่นี้ http://wp.me/pj8YA-1TX

แถมสถิติที่าว่าเวิร์ดเพรสดูได้