สามปัญหา เกรดเด็ก ดูแลห้อง และเทรนเด็กแข่ง นั่งคิดนานมาก ๆ อยากนั่งคิดแบบนี้เยอะ ๆ เลย

อีก6คนจ้า-แก้ไข-am-ตัวอย่าง-logbook-

อ้อ ของเก่าทิ้งเลย อันนี้ทุกหน้าเลยจ้า แต้งกิ้วจ้า-หมดเลยจ้า-8-คน

LOG BOOK

                                                                                                                            

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อำเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ชื่อ-สกุล นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 1/60 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 สถานที่ ห้องพักครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

———————————————————————————————————————————-

 1. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) จำนวน 6 คน
 2. นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
  2. นางสาวปนัดดา นกแก้ว
 3. นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี
 4. นางสาวอารดา คำยา
 5. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
 6. นายสมพงษ์ ศลทอง

 

 1. งาน/เรื่อง

เรื่องผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 0, ร, มส ต้องไม่เกินร้อยละ 20 โดยให้คุณครูคำนึงถึงผลการเรียนเหล่านี้ของนักเรียนว่าเป็นผลมาจากการสอน สอนอย่างไร นักเรียนจึงติด 0, ร, มส

 

 1. กิจกรรม

การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคน เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด

 

 

 1. บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับ
 2. การลดการติด 0, ร, มส สามารถทำได้ด้วยการ นับการมาเข้าเรียนเป็นคะแนนเก็บ
  2. การเน้นการทำแบบฝึกหัดเพื่อเก็บคะแนนชิ้นงานในคาบเรียน
  3. การให้ทำงานกลุ่มเพื่อให้นักเรียนช่วยกันทำชิ้นงาน โดยให้ระบุหน้าที่การทำงานที่ชัดเจนว่าใครทำอะไร
  4. การให้จับคู่ทำชิ้นงาน โดยนักเรียนที่เรียนเก่งอยู่กับนักเรียนที่เรียนอ่อน
 3. การมีชิ้นงานหลาย ๆ ชิ้นงานเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกทำส่งเป็นบางชิ้นที่ตนเองสนใจได้
 4. การให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานเองได้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของตนเองที่มีต่อวิชา
  7. มีการให้คะแนนเพิ่มกับนักเรียนที่สนใจในวิชา เช่น มีคำถามระหว่างสอน หรือให้คะแนนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน
 5. เปิดโอกาสให้ส่งงานออนไลน์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คได้
 6. การสอบเก็บคะแนนทีละเล็กทีละน้อยในคาบเรียน เช่น การทำควิซก่อนสอนและหลังสอน
 7. การเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยระบุได้ว่า ควรจะมีชิ้นงานใดบ้าง และแต่ละชิ้นควรมีคะแนนเท่าไร

 

 1. นำผล/องค์ความรู้ ไปใช้อย่างไรหรือต่อไปจะทำอะไรต่อ
 2. นำสิ่งที่ได้ระดมความคิดกันไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา
  2. นำหลาย ๆ วิธีการมาใช้ร่วมกันเพื่อลดปัญหาหรือทำให้ปัญหานี้หมดไป
 3. ความประทับใจ

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาให้นักเรียน

 

 

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้รายงาน         ลงชื่อ …………………………………………………..หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร)                               (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน)

 

ลงชื่อ ……………………………………………….                ลงชื่อ …………………………………………………

(นางปิยพร  ทองก้อน)                                  (นางสาวอภัสรินทร์   จันทร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

ลงชื่อ …………………………………………………..

(นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOG BOOK

                                                                                                                            

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อำเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ชื่อ-สกุล นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 2/60 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 สถานที่ ห้องพักครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

———————————————————————————————————————————-

 1. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) จำนวน 7 คน
 2. นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
  2. นางสาวปนัดดา นกแก้ว
 3. นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี
 4. นางสาวอารดา คำยา
 5. นายวีรยุทธ ผักสา
  6. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
 6. นายสมพงษ์ ศลทอง

 

 1. งาน/เรื่อง

เรื่องการดูแลความสะอาดในห้องเรียนและห้องพักครู ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เหมาะสำหรับใช้ทำการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 1. กิจกรรม

การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคน เพื่อให้ได้ความคิดเห็นมากที่สุด และเป็นวิธีการที่ทำได้จริง

 

 

 1. บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับ
 2. ตั้งถังขยะนอกห้องเรียน เพื่อไม่ให้มีขยะถูกพักในห้องเรียน
  2. กำหนดเวรประจำคาบของแต่ละห้องเรียนที่มาเรียน เพื่อรักษาความสะอาดรายคาบ
  3. กำหนดวิธีการที่เป็นเงื่อนไข เช่น นักเรียนที่เก็บขยะไปทิ้งที่ถัง จึงจะสามารถออกจากห้องได้ โดยครูยืนดูที่ถังขยะ
  4. ครูเป็นแบบอย่างที่ดี โดยไม่วางขยะหรือเศษอาหารไว้ในห้องเรียนหรือห้องพักครู
 3. กำหนดวันทำความสะอาดประจำเดือน เพื่อช่วยตรวจตราความสะอาด หรือวัสดุอุปกรณ์ของห้องปฏิบัติการที่อาจชำรุด เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้ดีดังเดิม
 4. จัดจุดในการวางกระเป๋าและรองเท้าของนักเรียน เพื่อให้มีความเป็นระเบียบ และป้องกันการสร้างเศษขยะเช่นนักเรียนแอบกินขนมในห้องเรียน
  7. จัดทำระเบียบปฏิบัติในการใช้ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีป้ายระเบียบติดบอกอย่างชัดเจน
 5. มีการจัดการกับเอกสารในกลุ่มวิชาให้เป็นระเบียบ และให้เป็นปัจจุบัน เช่น จัดที่ทิ้งกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อสะดวกในการกำจัด และจัดที่วางกระดาษหน้าเดียวที่สามารถสั่งพิมพ์เอกสารได้อีกหน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
 6. มีการทำถังแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการขยะ ให้นักเรียนเห็นตัวอย่างที่ดี
 7. ให้นักเรียนช่วยคิด และตัดสินการแก้ปัญหานี้ ในแบบของแต่ละห้อง เพื่อดำเนินการจริง และครูจะเพิ่มคะแนนให้สำหรับห้องที่ทำได้ผลจริง

 

 1. นำผล/องค์ความรู้ ไปใช้อย่างไรหรือต่อไปจะทำอะไรต่อ
 2. นำสิ่งที่ได้ระดมความคิดกันไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละห้อง
  2. นำหลาย ๆ วิธีการมาใช้ร่วมกันเพื่อลดปัญหาหรือทำให้ปัญหานี้หมดไป
 3. ความประทับใจ

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน

 

 

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้รายงาน         ลงชื่อ …………………………………………………..หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร)                               (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน)

 

ลงชื่อ ……………………………………………….                ลงชื่อ …………………………………………………

(นางปิยพร  ทองก้อน)                                  (นางสาวอภัสรินทร์   จันทร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

ลงชื่อ …………………………………………………..

(นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

LOG BOOK

                                                                                                                            

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  อำเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3

ชื่อ-สกุล นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 3/60 วันที่ 29 สิงหาคม 2560 สถานที่ ห้องพักครูกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

———————————————————————————————————————————-

 1. ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) จำนวน 8 คน
 2. นายวัชรพัฐ มะธิตะโน
  2. นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
 3. นางสาวปนัดดา นกแก้ว
 4. นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี
 5. นางสาวอารดา คำยา
 6. นายวีรยุทธ ผักสา
  7. นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร
 7. นายสมพงษ์ ศลทอง

 

 1. งาน/เรื่อง

เรื่องการพัฒนานักเรียนสู่การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สำหรับรายการแข่งคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์

 

 1. กิจกรรม

การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละคน เพื่อให้ได้ความคิดเห็นมากที่สุด และเป็นวิธีการที่ทำได้จริง

 

 

 

 

 1. บันทึกองค์ความรู้ที่ได้รับ
 2. ให้เริ่มฝึกนักเรียนได้ตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้นักเรียนมีเวลาเตรียมตัวก่อนการแข่งขันมาก ๆ
  2. ให้นักเรียนที่เคยแข่งขัน ได้มาร่วมฝึกรุ่นน้อง เพื่อจะได้ช่วยบอกเล่าประสบการณ์ตอนที่ตนเองได้ไปแข่งขัน จะช่วยให้รุ่นน้องได้รับรู้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น และเตรียมตัวรับมือ
  3. เพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน เช่น การจัดอบรม การสอนเสริม การแนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม
  4. หาตัวอย่างผลงานการแข่งขันให้นักเรียนได้นำมาศึกษา
 3. ให้นักเรียนหาตัวอย่างผลงานการแข่งขันในรายการที่ตนเองแข่งขัน มาช่วยกันวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อย จุดที่ควรพัฒนาต่อ
 4. ให้นักเรียนวางแผนเรื่องการแบ่งเวลาในเรื่องต่าง ๆ ให้การซ้อมไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในด้านอื่น ๆ
  7. พยายามติดต่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกัลยาณมิตรโรงเรียนอื่น
 5. จดบันทึกเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ฝึกนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกนักเรียนในครั้งต่อ ๆ ไป

 

 1. นำผล/องค์ความรู้ ไปใช้อย่างไรหรือต่อไปจะทำอะไรต่อ
 2. นำสิ่งที่ได้ระดมความคิดกันไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละรายการแข่งขัน เพื่อฝึกนักเรียนให้สามารถแข่งขันได้
  2. นำหลาย ๆ วิธีการมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียนที่จะแข่งขันและนักเรียนทุกคน
 3. ความประทับใจ

ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยกันพัฒนานักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมและการแข่งขันอื่น ๆ ที่อาจนำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้

 

 

ลงชื่อ ………………………………………………. ผู้รายงาน         ลงชื่อ …………………………………………………..หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

(นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร)                               (นายวัชรพัฐ  มะธิตะโน)

 

ลงชื่อ ……………………………………………….                ลงชื่อ …………………………………………………

(นางปิยพร  ทองก้อน)                                  (นางสาวอภัสรินทร์   จันทร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ                                       รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

 

ลงชื่อ …………………………………………………..

(นายไพรัตน์  ก้อนทองคำ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

 

 อ้อ ของเก่าทิ้งเลย อันนี้ทุกหน้าเลยจ้า แต้งกิ้วจ้า-หมดเลยจ้า-8-คนอีก6คนจ้า-แก้ไข-am-ตัวอย่าง-logbook-

Advertisements

รักก็คือรัก แต่เรามีศีลจ้า

รักคนที่แคร์เรา แต่บางทีเราอาจไม่รู้เจตนาของเขา

เราอาจโดนหลอก เหมือนถูกลูกน้องใส่ร้าย คนที่เราดูแลเป็นห่วงเป็นใย ยังหักหลังเราได้ แต่ช่างเหอะ

จริง ๆ เรารักคนหลายคน แต่นั่นไม่ได้แปลว่าเราต้องเป็นเมียทุกคน ไม่ต้องเป็นเมียใครเลยอาจเป็นความสุขกว่า

เรื่องคือ เรารู้สึกหม่นหมองมาก

หลายความทุกข์ถาโถมใส่เรา

หลายวันก่อน สักสัปดาห์ เราเลิกเป็นเฟรนด์ กับพี่ผู้ชายที่มีลูกมีเมียแล้ว (แกแอดมา นานละ เรื่องมันยาว)

แกถามว่า ทำไมต้องอันเฟรนด์พี่

เราบอกเลย พ่อเราไม่ชอบ

จริง ๆ เราก็มีพี่ผู้ชายให้บ่นใส่หลายคน บางคนเราก็ชอบมาก อยากจีบเลย เพราะแกรวย 555 แต่แกไม่เอาเรา หัวคิดคล้ายกันด้วย แหม ถ้าแกรักเรา เราคงได้ลงจากคาน เพราะเรารักแกมาก แบบก้าวหน้า ๆ เจ้าชู้ตามประสา กินเหล้า มีสังคม ตอนแกปี4 เราปี1 แกใช้เราจีบสาวให้ด้วย 55555

แต่นะ ฝันเหอะ แกไม่รักเรา ถึงแกโสด(แกโสด) แกก็ไม่รักเรา

กลับมาที่พี่ที่มีเมีย มีลูก ลูกอายุ 18 กับ 10 แก 39

แกเคยบอกตอนนานละ ว่า ถ้าแอมเงียบ แกจะไม่ง้อแล้ว

แต่เมื่อวาน ครบ 1 อาทิตย์ที่อันเฟรนด์ แกก็ยังแชตมาหา แชตลอย ๆ

คือรู้ เคยคุยกันเนาะ เราพูดตรง บอกแกเสมอ ว่าเรารักครอบครัวแก รักเมียรักลูกแก เหมือนญาติ เพราะพี่แกดีกับเรา คุยดี ไม่เคยเจอหรอก ไม่กล้าเจอด้วย คนทางเน็ตเนอะ แต่แค่แบบ อย่ามองว่าคนคุยกันต้องมีแต่เรื่องชู้สาวดิ

เรานี่ คุยคือคุย

คนที่ให้แง่คิดดี ๆ นี่ ทำให้เราอยากอยู่บนโลกต่อไปได้ยิ่งขึ้นนะ

เหมือนยาใจ

ไม่คิดทำสิ่งไม่ดีไม่งามหรอก

เราก็คน

ใจเขาใจเราเป็น

แค่แอบคิดว่า ทำไม ฟ้าไม่ส่งชายโสดมาดี มารัก (พี่แกบอกว่าแกรักเรานิด ๆ 555) แต่เราบอกแกเลยว่า เราเคารพรักแก เพราะแกมึแง่คิดดี ๆ ให้เราเสมอมา

แต่เรารักพ่อเรามากกว่า สิ่งที่พ่อเราห่วง (พ่อเราดูความเคลื่อนไหวในเฟซเราตลอด) มีความสำคัญกับชีวิตเราที่สุด

แต่ฟ้า ไม่ต้องเหวี่ยงใครมาก็ได้

เราโอเค กับทุกสิ่งที่เราเลือกทำ

อย่าส่งคนเลวมาเบียดเบียนเราก็พอ

รักทุกคนที่ดีกับเรา

และรังเกียจ สาปส่งทุกคนที่เบียดเบียนเรา คนเรา มันก็เท่านี้

ใจเขาใจเรา เสมอ

บางทีก็รู้สึก หมดพลังชีวิต

ไปดีกว่า