ห้องสมุด – ส่วนประกอบของหนังสือ

http://www.bangkapi.ac.th/MediaOnLine/weerawanWMD/unit2_part4.htm

อ่านดู