เพลงเพราะ Love Changes (Everything) ของ Climie Fisher

จาก http://pantip.com/topic/31618319

แอมเคยชอบแปลเพลง (สมัยเรียนป.โท ที่เรียนไม่จบเพราะไม่ทำทีสิสแหละ 555)
แต่หลัง ๆ ความสามารถในการแปล มันตกต่ำลง
ก็หาที่คนเขาแปลมาแชร์ต่อ ชวนฟัง

เพลงนี้ Climie Fisher – Love Changes (Everything): http://youtu.be/ZRXM0FY_qs0 รู้จักจากพี่กิตแท็กมาให้เมื่อคืน
ชอบมาก เพลงฟังดูกว้างไกล แอมชอบดนตรีแนวนี้ แอมชอบเพลงยุค 80

———

ความคิดเห็นที่ 1I was only seventeen when she looked at me that way Seems like yesterday I was only foolin’ ’round but she stole my heart away I’ve never been the same I felt the strangest feeling, like a raging fire it burned She left, I cried for weeks and, I can’t forget her or the lesson that I learned

ฉันแค 17เมื่อเธอมองฉันอยางหมาย ดูเสมือนวามันเกิดเมื่อวาน ฉันคะนองตามวัยแตเธอโขมยหัวใจฉันไป นับแตนั้นฉันไมเหมือนเดิม ฉันรูสึกสุดประหลาดราวกับไฟเผาผลาญ เธอจากไปฉันไดแตรองไหหลายสัปดาห ฉันไมเคยลืมเธอหรือลืมบทเรียนนี้

Love changes, changes everything Love makes you fly. It can break your wings Love changes, changes everything Love makes the rules from fools to kings Love changes, love changes everything

ความรักเปลี่ยนผันเปลี่ยนทุกสิ่ง ความรักติดปีกบินแตก็หักปีกลงได ความรักเปลี่ยนผันเปลี่ยนทุกสิ่ง ความรักกําหนดชะตาไมวายาจกหรือราชา ความรักเปลี่ยนผันเปลี่ยนทุกสิ่ง

Then the years went rollin’ by I grew up and moved away Had to earn my pay Found another lover then But my heart is sad to say It only ended up the same way And I wondered was I destined to spend my life alone Oh girl you answered my question This time it’s working, you’ve given me new hope

ปีผานไปแลวไปเลา ฉันเติบใหญแลวจากถิ่น ตองหาเลี้ยงชีพ ไดพบคนรักใหม แตหัวใจฉันเศราอีก เพราะมันจบลงแบบเดิม ฉันฉงนวาชะตาตองอยูโดดเดี่ยวหรือ โอ แมนางโปรดตอบฉันไดไหม คราวนี้ไดการเธอมอบความหวังใหใหม

Love changes, changes everything Love makes you fly. It can break your wings Love changes, changes everything Love makes the rules from fools to kings Love changes, love changes everything I’ve seen the way love shakes ya, makes ya, breaks ya It’s got a power of its own

ความรักเปลี่ยนผันเปลี่ยนทุกสิ่ง ความรักติดปีกบินแตก็หักปีกลงได ความรักเปลี่ยนผันเปลี่ยนทุกสิ่ง ความรักกําหนดชะตาไมวายาจกหรือราชา ความรักเปลี่ยนผันเปลี่ยนทุกสิ่ง ฉันเห็นความรักกระตุนสรางทําลาย ความรักมีพลังอยูในตัว

แกไขขอความเมื่อ 6 กุมภาพันธ เวลา 10:12 น.


ไว้เอามาฝากใหม่