ข้อมูลทำชีตสอนห้องสมุด

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/798192453583372

เราก็เอาเฉพาะที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็ก

จะเอาไปทำชีต แปะไว้ตรงนี้แหละ พิมพ์แล้ว แต่ครูหาต้นฉบับไม่เจอ ใครอยากอ่าน อ่านก่อนได้

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีการจัดเรียงหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งระบบทศนิยมดิวอี้ (อังกฤษ : Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่ได้รับความนิยม คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขากำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
หมวดใหญ่ 10 หมวด
000 เบ็ดเตล็ด (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

หมวดย่อย
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย
000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป
010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
040 ความเรียงทั่วไป (ข้อมูลนี้มาจาก wikipedia แต่ตำราบอกว่ายังไม่มีการใช้งาน)
050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดัชนี
060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา
070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ การพิมพ์
080 ชุมนุมนิพนธ์
090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก

100 ปรัชญา
110 อภิปรัชญา
120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล มนุษยศาสตร์
130 จิตวิทยานามธรรม
140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
150 จิตวิทยา
160 ตรรกศาสตร์
170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่

200 ศาสนา
210 ศาสนา
220 คัมภีร์ไบเบิล
230 เทววิทยาศาสนาคริสต์
240 จริยศาสตร์ศาสนาคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
250 ศาสนาคริสต์ในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
270 ประวัติศาสนาคริสต์
280 นิกายในศาสนาคริสต์
290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ

300 สังคมศาสตร์
310 สถิติศาสตร์
320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
330 เศรษฐศาสตร์
340 กฎหมาย
350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ
360 การบริหารสังคม และสมาคม
370 การศึกษา
380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
390 ประเพณี ขนมธรรมเนียม คติชนวิทยา

400 ภาษา
410 ภาษาศาสตร์
420 ภาษาอังกฤษ
430 ภาษาเยอรมัน
440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
470 ภาษาละติน
480 ภาษากรีก
490 ภาษาอื่น ๆ

500 วิทยาศาสตร์
510 คณิตศาสตร์
520 ดาราศาสตร์
530 ฟิสิกส์
540 เคมี
550 วิทยาศาสตร์โลก
560 บรรพชีวินวิทยา
570 ชีววิทยา
580 พฤกษศาสตร์
590 สัตววิทยา

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
610 แพทยศาสตร์
620 วิศวกรรมศาสตร์
630 เกษตรศาสตร์
640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
650 การจัดการธุรกิจ
660 วิศวกรรมเคมี
670 โรงงานอุตสาหกรรม
680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
690 การก่อสร้าง

700 ศิลปกรรม การบันเทิง
710 ภูมิสถาปัตย์
720 สถาปัตยกรรม
730 ประติมากรรม
740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
750 จิตรกรรม ภาพเขียน
760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
780 ดนตรี
790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา

800 วรรณกรรม วรรณคดี
810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
870 วรรณคดีภาษาละติน
880 วรรณคดีภาษากรีก
890 วรรณคดีภาษาอื่น ๆ

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก

การแยกหนังสือขึ้นชั้น

หนังสือที่นักเรียนสามารถยืมได้ตามปกติ

หนังสือทั่วไป อันได้แก่ หนังสือหมวด 000 – 900
หมวด 000 เบ็ดเตล็ด *มีจุดสังเกตที่เล่มหนังสือ คือ ด้านล่างสุดของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีดำ

หมวด 100 ปรัชญา * สีเนื้อ

หมวด 200 ศาสนา * สีขาว

หมวด 300 สังคมศาสตร์ * สีชมพู

หมวด 400 ภาษา * สีเหลือง

หมวด 500 วิทยาศาสตร์ * สีฟ้า

หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ * สีเขียว

หมวด 700 ศิลปะ * สีแดง

หมวด 800 วรรณคดี * สีน้ำเงิน

หมวด 900 ชีวประวัติ * สีน้ำตาล

นวนิยาย หรือ น * ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน

หนังสืออ่านนอกเวลา หรือ นว * สีบรอนซ์

วรรณกรรมเยาวชน หรือ ย หรือ J (เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ) * ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน

เรื่องสั้น หรือ รส. หรือ S หรือ ST (เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ) * ไม่ริดเทปผ้าแลคซีน

คู่มือเตรียมสอบ หรือ ค * สีดำคาดเหลือง

หนังสือที่โครงการ Mini English Programe บริจาคเข้าห้องสมุด หรือ MEP *สีชมพูคาดน้ำเงิน

หนังสือเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรท์ หรือ รส. แต่จะต่างจาก รส. ปกติ ตรงคาด * สีแดงคาดเหลือง

หนังสือที่นักเรียนยืมไม่ได้ เพราะจะไม่นับสถิติ (แต่คุณครูที่จำเป็นต้องใช้ จะสามารถมายืมได้ ดังนั้นนักเรียนต้องสามารถแยกประเภทถูก)

หนังสืออ้างอิง หรือ อ * ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน (ราคาแพง จึงให้ยืมไม่ได้ หากนักเรียนทำหาย ต้องถูกปรับ ราคาจะสูงมาก)

นิตยสาร จุลสาร วารสาร แผ่นพับ ไว้อ่านเฉพาะในห้องสมุด

และหนังสือที่ระบุไว้ที่ตัวเล่มว่าเป็น หนังสือสงวนห้ามยืม (ยกเว้นหนังสือโซนอาเซียน ที่มีระบุว่าเป็นสงวน ก็สามารถยืมได้แล้ว หากสงสัยสอบถามได้ที่ครู)

มารู้จักเลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ (Call number) คือ สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน เพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด ทำให้สะดวกในการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น และสะดวกในการค้นหา เลขเรียกหนังสือ จะปรากฏอยู่ที่สันหนังสือแต่ละเล่ม และปรากฏที่ผลการสืบค้น เมื่อค้นหาจากเว็บไซต์ของห้องสมุด

ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือประกอบด้วย
เลขหมู่หนังสือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง – อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ (ถ้าเป็นห้องสมุดใหญ่ ๆ ตรงขีด จะเป็นตัวเลขผู้แต่ง แต่สำหรับห้องสมุดเล็ก ๆ ก็จะใช้แค่ขีด)

ยกตัวอย่าง เช่น
ชื่อหนังสือ : เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูง
ผู้แต่ง : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
หมู่ 796.346 (ดูตรงข้างบาร์โค้ด ในหน้าแรก) ก็คืออยู่ในหมวด 700 ด้านล่างสุดของสันปกติดเทปผ้าแลคซีนสีแดง
เลขเรียกหนังสือ : 796.346 ท-ท (ดูได้ที่สันปก เหนือเทปผ้าแลกซีน หนังสือเล่มบาง ๆ จะติดอยู่บริเวณล่างซ้ายของปกหน้า)

สรุปอีกครั้ง เลขเรียกหนังสือ จะอยู่บริเวณใดบ้าง
1. เป็นสติกเกอร์เล็ก ๆ แปะอยู่บนสันปก (หรือหน้าปกในหนังสือเล่มบาง ๆ)
2. สติกเกอร์ในหน้าแรกของหนังสือ ข้าง ๆ กับสติกเกอร์บาร์โค้ด
3. บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด (หน้าข้อมูลหนังสือ จากการใช้เมนูสืบค้นหนังสือ)

นักเรียนสามารถคลิกไปดูภาพประกอบได้ที่
http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=51
(ของเก่า ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางจุด)

เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
http://202.143.146.125/hplibrary/

แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

อีเมลห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
1234happylibrary@gmail.com
happylibrary1234@hotmail.com

งานที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนต้องทำได้คือ
แยกหนังสือ 20 กอง
จะเป็นการแยกหนังสือที่มีคนนำมาคืน แยกจนได้สักสิบกว่าเล่มแล้วก็ยกไปเก็บในตู้หนังสือ

1. หนังสือใหม่ เล่มใหม่เอี่ยม สัมผัสที่ตัวเล่มแล้วรู้ว่ายังใหม่ แยกแล้ว จะนำไปวางแผ่ ๆ โชว์บนโต๊ะไม้ตัวใหญ่ ติดกับบันไดกลางห้องสมุด
2. หนังสืออาเซียน หนังสือที่ชื่อประเทศในอาเซียน ที่ไม่ว่าเลขหมู่จะเป็น 300 400 หรือ 900 หรืออื่น ๆ ถ้าเป็นชื่ออาเซียน ภาษาอาเซียน  หรือชื่อประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ต้องแยกกอง แล้วนำไปวางแผ่ ๆ บนโต๊ะที่ปูหญ้าปลอมสีเขียว ข้าง ๆ โต๊ะหนังสือใหม่
3. หนังสือซีไรท์ *แดงคาดเหลือง วางบนชั้นวางหลังโต๊ะหนังสือใหม่
4. หนังสือ MEP *ชมพูคาดน้ำเงิน วางในตู้หน้าบันไดกลาง
5. หนังสือหมวด 000 *ดำ วางหน้าห้องสืบค้นของห้องสมุด
6. หนังสือหมวด 100 *เนื้อ วางในตู้ มีป้ายบอกบนหลังตู้ ตู้อยู่โซนหน้า ใกล้ ๆ ตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
7. หนังสือหมวด 200 *ขาว วางในตู้ มีป้ายบอกบนหลังตู้ ตู้อยู่ใกล้ตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
8. หนังสือหมวด 300 *ชมพู วางในตู้ มีป้ายบอกบนหลังตู้ ตู้จะต่อจากตู้ 200
9. หนังสือหมวด 400 *เหลือง วางในตู้ติดหน้าต่างตู้แรก ๆ มีป้ายบอกที่ข้าวตู้ ตู้อยู่ติดกับตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
10.หนังสือหมวด 500 *ฟ้า วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายบอกที่ข้างตู้ ตู้จะต่อจาก 400
11. หนังสือหมวด 600 *เขียว วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายติดข้างตู้ อยู่ถัดจากตู้ 500
12. หนังสือหมวด 700 *แดง วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายติดข้างตู้ อยู่ถัดจากตู้ 600
13. หนังสือหมวด 800 *น้ำเงิน วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายติดข้างตู้ อยู่ถัดจากตู้ 700
14. หนังสือหมวด 900 *น้ำตาล วางในตู้ติดหน้าต่าง ถัดจากตู้ 800 และยังมีตู้เตี้ย มีป้ายบอกบนหลังตู้ และตู้สูงใกล้ ๆ บันได มีป้ายบอก หนังสือหมวดนี้มีจำนวนมาก เลยมีที่วางหลายตู้
15. หนังสือ ค *ดำคาดเหลือง ตู้ติดผนังด้านหลังห้องสมุด มีป้ายบอกว่าเป็นตู้หนังสือคู่มือ
16. หนังสือ นว *บรอนซ์ วางในตู้ด้านนอกโซนอ้างอิง ตู้จะชั้นเตี้ย ๆ และตู้ที่ติดกับผนังบันไดกลาง
17. หนังสือ น นิยาย อยู่ในตู้สูงชิดผนังด้านหน้าทั้งแถบ ใกล้ ๆ กับตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
18.หนังสือ รส. อยู่ในตู้เตี้ยติดหน้าต่างด้านหน้าห้องสมุด
19. หนังสือ ย อยู่ในตู้เตี้ยโซนเดียวกับ รส. มีป้ายบอกบนหลังตู้
20. หนังสืออ้างอิงที่คุณครูยืมไป ก็ต้องแยกเป็นและนำไปเก็บในตู้หนังสืออ้างอิง ริมหน้าต่างด้านหลังห้องสมุดทั้งแถบ

หากเจอหนังสืออยู่ผิดตู้ สามารถหยิบไปไว้ให้ถูกตู้ได้เลย ขอบคุณนักเรียนที่ช่วยจัดตู้หนังสือ

ที่ถูกต้องแล้ว จะต้องมีการเรียงหนังสือตามเลขเรียกหนังสือ แต่กับห้องสมุดโรงเรียนเรา ที่มีการบังคับยืม มีการมายืมหนังสือวันละเป็นหลักร้อยรายการ จึงไม่สามารถเรียงได้ (เรียงแล้วก็เละ เละมาก ๆ เพราะคนทำเละ มีมากกว่าคนจัด นักเรียนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในการสืบค้นหนังสือ) จึงจัดวางแค่ถูกหมวด ก็ถือว่าดีมากแล้ว อยากให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยกันดูแลหนังสือในห้องสมุด ขอบคุณล่วงหน้า

จะสอน
1. ส่งเมลหาตัวเอง กรณี ไม่มีแฟลชไดรฟ์ แต่มีเน็ต ซึ่งโรงเรียนมีเน็ตอยู่แล้ว
2. สแกน qrcode
3. ใช้กูเกิล map ส่งพิกัดของตัวเอง
บอกละติจูดของตัวเอง gps lat/long viewer
4. google calendar
5. wordpress
6. colorReference
7. google translate
8. if
9. เว็บห้องสมุด มศว
10. google เทคนิคการค้นหาข้อมูล
11. การเขียนบรรณานุกรม
12. การเขียนรายงาน