ข้อมูลทำชีตสอนห้องสมุด

https://www.facebook.com/PWschoolLibrary/posts/798192453583372

เราก็เอาเฉพาะที่มันน่าจะเป็นประโยชน์กับเด็ก

จะเอาไปทำชีต แปะไว้ตรงนี้แหละ พิมพ์แล้ว แต่ครูหาต้นฉบับไม่เจอ ใครอยากอ่าน อ่านก่อนได้

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มีการจัดเรียงหนังสือด้วยระบบทศนิยมดิวอี้ ซึ่งระบบทศนิยมดิวอี้ (อังกฤษ : Dewey Decimal Classification) เรียกย่อ ๆ ว่า D.C. หรือ D.D.C. เป็นระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือในห้องสมุดที่ได้รับความนิยม คิดค้นขึ้นโดยชาวอเมริกัน เมลวิล ดิวอี้ ในขณะที่เขากำลังเป็นผู้ช่วยบรรณารักษ์อยู่ที่วิทยาลัยแอมเฮอร์ส (Amherst College)

การจัดหมวดหมู่หนังสือตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งหนังสือออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ
หมวดใหญ่ 10 หมวด
000 เบ็ดเตล็ด (Generalities)
100 ปรัชญา (Philosophy)
200 ศาสนา (Religion)
300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)
400 ภาษาศาสตร์ (Language)
500 วิทยาศาสตร์ (Science)
600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์หรือเทคโนโลยี (Technology)
700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)
800 วรรณคดี (Literature)
900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)

หมวดย่อย
การแบ่งหมวดหมู่หนังสือระดับที่ 2 แบ่งออกเป็นอีก 10 หมวดย่อย โดยใช้ตัวเลขหลักสิบเป็นตัวบ่งชี้ รวมเป็น 100 หมวดย่อย
000 วิทยาการคอมพิวเตอร์และความรู้ทั่วไป
010 บรรณานุกรม แคตตาล็อก
020 บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
030 หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
040 ความเรียงทั่วไป (ข้อมูลนี้มาจาก wikipedia แต่ตำราบอกว่ายังไม่มีการใช้งาน)
050 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดัชนี
060 องค์การและพิพิธภัณฑวิทยา
070 สื่อใหม่ วารสารศาสตร์ การพิมพ์
080 ชุมนุมนิพนธ์
090 ต้นฉบับตัวเขียน หนังสือหายาก

100 ปรัชญา
110 อภิปรัชญา
120 ญาณวิทยา ความเป็นเหตุผล มนุษยศาสตร์
130 จิตวิทยานามธรรม
140 แนวความคิดปรัชญาเฉพาะกลุ่ม
150 จิตวิทยา
160 ตรรกศาสตร์
170 จริยศาสตร์ ศีลธรรม
180 ปรัชญาสมัยโบราณ สมัยกลาง ตะวันออก
190 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่

200 ศาสนา
210 ศาสนา
220 คัมภีร์ไบเบิล
230 เทววิทยาศาสนาคริสต์
240 จริยศาสตร์ศาสนาคริสต์ การอุทิศเพื่อศาสนา
250 ศาสนาคริสต์ในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฏิบัติ
260 สังคมชาวคริสต์ เทววิทยาทางศาสนา
270 ประวัติศาสนาคริสต์
280 นิกายในศาสนาคริสต์
290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่น ๆ

300 สังคมศาสตร์
310 สถิติศาสตร์
320 รัฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง
330 เศรษฐศาสตร์
340 กฎหมาย
350 รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารกองทัพ
360 การบริหารสังคม และสมาคม
370 การศึกษา
380 การพาณิชย์ การสื่อสาร การขนส่ง
390 ประเพณี ขนมธรรมเนียม คติชนวิทยา

400 ภาษา
410 ภาษาศาสตร์
420 ภาษาอังกฤษ
430 ภาษาเยอรมัน
440 ภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
450 ภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
460 ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
470 ภาษาละติน
480 ภาษากรีก
490 ภาษาอื่น ๆ

500 วิทยาศาสตร์
510 คณิตศาสตร์
520 ดาราศาสตร์
530 ฟิสิกส์
540 เคมี
550 วิทยาศาสตร์โลก
560 บรรพชีวินวิทยา
570 ชีววิทยา
580 พฤกษศาสตร์
590 สัตววิทยา

600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี
610 แพทยศาสตร์
620 วิศวกรรมศาสตร์
630 เกษตรศาสตร์
640 คหกรรมศาสตร์ ชีวิตครอบครัว
650 การจัดการธุรกิจ
660 วิศวกรรมเคมี
670 โรงงานอุตสาหกรรม
680 สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร
690 การก่อสร้าง

700 ศิลปกรรม การบันเทิง
710 ภูมิสถาปัตย์
720 สถาปัตยกรรม
730 ประติมากรรม
740 การวาดเขียน มัณฑนศิลป์
750 จิตรกรรม ภาพเขียน
760 ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟิก
770 การถ่ายรูป ภาพถ่าย
780 ดนตรี
790 การบันเทิง นันทนาการ กีฬา

800 วรรณกรรม วรรณคดี
810 วรรณคดีอเมริกันในภาษาอังกฤษ
820 วรรณคดีภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษโบราณ
830 วรรณคดีภาษาเยอรมัน
840 วรรณคดีภาษาฝรั่งเศส ภาษาโรมานซ์
850 วรรณคดีภาษาอิตาลี ภาษาโรมัน
860 วรรณคดีภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส
870 วรรณคดีภาษาละติน
880 วรรณคดีภาษากรีก
890 วรรณคดีภาษาอื่น ๆ

900 ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์
910 ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
920 ชีวประวัติ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
930 ประวัติศาสตร์ยุคโบราณ
940 ประวัติศาสตร์ยุโรป โลกตะวันตก
950 ประวัติศาสตร์เอเชีย โลกตะวันออก
960 ประวัติศาสตร์แอฟริกา
970 ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ
980 ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้
990 ประวัติศาสตร์ส่วนอื่น ๆ ของโลก

การแยกหนังสือขึ้นชั้น

หนังสือที่นักเรียนสามารถยืมได้ตามปกติ

หนังสือทั่วไป อันได้แก่ หนังสือหมวด 000 – 900
หมวด 000 เบ็ดเตล็ด *มีจุดสังเกตที่เล่มหนังสือ คือ ด้านล่างสุดของสันปกจะติดเทปผ้าแลคซีน สีดำ

หมวด 100 ปรัชญา * สีเนื้อ

หมวด 200 ศาสนา * สีขาว

หมวด 300 สังคมศาสตร์ * สีชมพู

หมวด 400 ภาษา * สีเหลือง

หมวด 500 วิทยาศาสตร์ * สีฟ้า

หมวด 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ * สีเขียว

หมวด 700 ศิลปะ * สีแดง

หมวด 800 วรรณคดี * สีน้ำเงิน

หมวด 900 ชีวประวัติ * สีน้ำตาล

นวนิยาย หรือ น * ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน

หนังสืออ่านนอกเวลา หรือ นว * สีบรอนซ์

วรรณกรรมเยาวชน หรือ ย หรือ J (เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ) * ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน

เรื่องสั้น หรือ รส. หรือ S หรือ ST (เนื้อเรื่องเป็นภาษาอังกฤษ) * ไม่ริดเทปผ้าแลคซีน

คู่มือเตรียมสอบ หรือ ค * สีดำคาดเหลือง

หนังสือที่โครงการ Mini English Programe บริจาคเข้าห้องสมุด หรือ MEP *สีชมพูคาดน้ำเงิน

หนังสือเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลซีไรท์ หรือ รส. แต่จะต่างจาก รส. ปกติ ตรงคาด * สีแดงคาดเหลือง

หนังสือที่นักเรียนยืมไม่ได้ เพราะจะไม่นับสถิติ (แต่คุณครูที่จำเป็นต้องใช้ จะสามารถมายืมได้ ดังนั้นนักเรียนต้องสามารถแยกประเภทถูก)

หนังสืออ้างอิง หรือ อ * ไม่ติดเทปผ้าแลคซีน (ราคาแพง จึงให้ยืมไม่ได้ หากนักเรียนทำหาย ต้องถูกปรับ ราคาจะสูงมาก)

นิตยสาร จุลสาร วารสาร แผ่นพับ ไว้อ่านเฉพาะในห้องสมุด

และหนังสือที่ระบุไว้ที่ตัวเล่มว่าเป็น หนังสือสงวนห้ามยืม (ยกเว้นหนังสือโซนอาเซียน ที่มีระบุว่าเป็นสงวน ก็สามารถยืมได้แล้ว หากสงสัยสอบถามได้ที่ครู)

มารู้จักเลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือ (Call number) คือ สัญลักษณ์ที่ห้องสมุดกำหนดขึ้นสำหรับหนังสือแต่ละเล่ม โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่ซ้ำกัน เพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ของหนังสือเล่มนั้นในห้องสมุด ทำให้สะดวกในการจัดเก็บหนังสือขึ้นชั้น และสะดวกในการค้นหา เลขเรียกหนังสือ จะปรากฏอยู่ที่สันหนังสือแต่ละเล่ม และปรากฏที่ผลการสืบค้น เมื่อค้นหาจากเว็บไซต์ของห้องสมุด

ส่วนประกอบของเลขเรียกหนังสือ
เลขเรียกหนังสือประกอบด้วย
เลขหมู่หนังสือ อักษรตัวแรกของชื่อผู้แต่ง – อักษรตัวแรกของชื่อหนังสือ (ถ้าเป็นห้องสมุดใหญ่ ๆ ตรงขีด จะเป็นตัวเลขผู้แต่ง แต่สำหรับห้องสมุดเล็ก ๆ ก็จะใช้แค่ขีด)

ยกตัวอย่าง เช่น
ชื่อหนังสือ : เทคนิคและทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสขั้นสูง
ผู้แต่ง : เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
หมู่ 796.346 (ดูตรงข้างบาร์โค้ด ในหน้าแรก) ก็คืออยู่ในหมวด 700 ด้านล่างสุดของสันปกติดเทปผ้าแลคซีนสีแดง
เลขเรียกหนังสือ : 796.346 ท-ท (ดูได้ที่สันปก เหนือเทปผ้าแลกซีน หนังสือเล่มบาง ๆ จะติดอยู่บริเวณล่างซ้ายของปกหน้า)

สรุปอีกครั้ง เลขเรียกหนังสือ จะอยู่บริเวณใดบ้าง
1. เป็นสติกเกอร์เล็ก ๆ แปะอยู่บนสันปก (หรือหน้าปกในหนังสือเล่มบาง ๆ)
2. สติกเกอร์ในหน้าแรกของหนังสือ ข้าง ๆ กับสติกเกอร์บาร์โค้ด
3. บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด (หน้าข้อมูลหนังสือ จากการใช้เมนูสืบค้นหนังสือ)

นักเรียนสามารถคลิกไปดูภาพประกอบได้ที่
http://202.143.146.125/hplibrary/index.php?r=newsCms/detail&id=51
(ของเก่า ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงบางจุด)

เว็บไซต์ห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
http://202.143.146.125/hplibrary/

แฟนเพจห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

อีเมลห้องสมุดโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
1234happylibrary@gmail.com
happylibrary1234@hotmail.com

งานที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกคนต้องทำได้คือ
แยกหนังสือ 20 กอง
จะเป็นการแยกหนังสือที่มีคนนำมาคืน แยกจนได้สักสิบกว่าเล่มแล้วก็ยกไปเก็บในตู้หนังสือ

1. หนังสือใหม่ เล่มใหม่เอี่ยม สัมผัสที่ตัวเล่มแล้วรู้ว่ายังใหม่ แยกแล้ว จะนำไปวางแผ่ ๆ โชว์บนโต๊ะไม้ตัวใหญ่ ติดกับบันไดกลางห้องสมุด
2. หนังสืออาเซียน หนังสือที่ชื่อประเทศในอาเซียน ที่ไม่ว่าเลขหมู่จะเป็น 300 400 หรือ 900 หรืออื่น ๆ ถ้าเป็นชื่ออาเซียน ภาษาอาเซียน  หรือชื่อประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ต้องแยกกอง แล้วนำไปวางแผ่ ๆ บนโต๊ะที่ปูหญ้าปลอมสีเขียว ข้าง ๆ โต๊ะหนังสือใหม่
3. หนังสือซีไรท์ *แดงคาดเหลือง วางบนชั้นวางหลังโต๊ะหนังสือใหม่
4. หนังสือ MEP *ชมพูคาดน้ำเงิน วางในตู้หน้าบันไดกลาง
5. หนังสือหมวด 000 *ดำ วางหน้าห้องสืบค้นของห้องสมุด
6. หนังสือหมวด 100 *เนื้อ วางในตู้ มีป้ายบอกบนหลังตู้ ตู้อยู่โซนหน้า ใกล้ ๆ ตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
7. หนังสือหมวด 200 *ขาว วางในตู้ มีป้ายบอกบนหลังตู้ ตู้อยู่ใกล้ตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
8. หนังสือหมวด 300 *ชมพู วางในตู้ มีป้ายบอกบนหลังตู้ ตู้จะต่อจากตู้ 200
9. หนังสือหมวด 400 *เหลือง วางในตู้ติดหน้าต่างตู้แรก ๆ มีป้ายบอกที่ข้าวตู้ ตู้อยู่ติดกับตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
10.หนังสือหมวด 500 *ฟ้า วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายบอกที่ข้างตู้ ตู้จะต่อจาก 400
11. หนังสือหมวด 600 *เขียว วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายติดข้างตู้ อยู่ถัดจากตู้ 500
12. หนังสือหมวด 700 *แดง วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายติดข้างตู้ อยู่ถัดจากตู้ 600
13. หนังสือหมวด 800 *น้ำเงิน วางในตู้ติดหน้าต่าง มีป้ายติดข้างตู้ อยู่ถัดจากตู้ 700
14. หนังสือหมวด 900 *น้ำตาล วางในตู้ติดหน้าต่าง ถัดจากตู้ 800 และยังมีตู้เตี้ย มีป้ายบอกบนหลังตู้ และตู้สูงใกล้ ๆ บันได มีป้ายบอก หนังสือหมวดนี้มีจำนวนมาก เลยมีที่วางหลายตู้
15. หนังสือ ค *ดำคาดเหลือง ตู้ติดผนังด้านหลังห้องสมุด มีป้ายบอกว่าเป็นตู้หนังสือคู่มือ
16. หนังสือ นว *บรอนซ์ วางในตู้ด้านนอกโซนอ้างอิง ตู้จะชั้นเตี้ย ๆ และตู้ที่ติดกับผนังบันไดกลาง
17. หนังสือ น นิยาย อยู่ในตู้สูงชิดผนังด้านหน้าทั้งแถบ ใกล้ ๆ กับตู้ที่มีถ้วยรางวัลเยอะ ๆ
18.หนังสือ รส. อยู่ในตู้เตี้ยติดหน้าต่างด้านหน้าห้องสมุด
19. หนังสือ ย อยู่ในตู้เตี้ยโซนเดียวกับ รส. มีป้ายบอกบนหลังตู้
20. หนังสืออ้างอิงที่คุณครูยืมไป ก็ต้องแยกเป็นและนำไปเก็บในตู้หนังสืออ้างอิง ริมหน้าต่างด้านหลังห้องสมุดทั้งแถบ

หากเจอหนังสืออยู่ผิดตู้ สามารถหยิบไปไว้ให้ถูกตู้ได้เลย ขอบคุณนักเรียนที่ช่วยจัดตู้หนังสือ

ที่ถูกต้องแล้ว จะต้องมีการเรียงหนังสือตามเลขเรียกหนังสือ แต่กับห้องสมุดโรงเรียนเรา ที่มีการบังคับยืม มีการมายืมหนังสือวันละเป็นหลักร้อยรายการ จึงไม่สามารถเรียงได้ (เรียงแล้วก็เละ เละมาก ๆ เพราะคนทำเละ มีมากกว่าคนจัด นักเรียนส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในการสืบค้นหนังสือ) จึงจัดวางแค่ถูกหมวด ก็ถือว่าดีมากแล้ว อยากให้นักเรียนที่มีจิตอาสา ช่วยกันดูแลหนังสือในห้องสมุด ขอบคุณล่วงหน้า

จะสอน
1. ส่งเมลหาตัวเอง กรณี ไม่มีแฟลชไดรฟ์ แต่มีเน็ต ซึ่งโรงเรียนมีเน็ตอยู่แล้ว
2. สแกน qrcode
3. ใช้กูเกิล map ส่งพิกัดของตัวเอง
บอกละติจูดของตัวเอง gps lat/long viewer
4. google calendar
5. wordpress
6. colorReference
7. google translate
8. if
9. เว็บห้องสมุด มศว
10. google เทคนิคการค้นหาข้อมูล
11. การเขียนบรรณานุกรม
12. การเขียนรายงาน

เฟรนด์เราคงงงว่าเราเป็นไร เราแค่จะยกตัวอย่างอะไรที่น่าจะมีประโยชน์อ่ะ จริง ๆ นะ

เราได้แชร์ วีดิโอเต้น ๆ ไว้หลายอัน
เหตุผลคือ เรานึกถึงไง เมื่อตอนเต้นเชียร์ แล้วไม่ได้ซ้อม ก็เต้นคนละทิศคนละทาง เราเลยคิดว่าจริง ๆ ทุกที่ น่าจะมีการคิดท่าเต้นประจำสถาบัน เป็นท่าเบสิก เต้นวนไปมาทุกเพลงได้เลย

ก็แค่คิดท่า
แล้วอัดวีดิโอไว้ ท่าที่ 1 2 3 … ก็ว่าไป
คนอยากเต้นเป็นก็มาดู คนไม่อยากเต้น แต่อยากรู้ก็มาดูได้
ใครอยากก๊อปก็ตามใจ แต่อย่างน้อย ถ้าทุกคนดู แล้วเต้นแบบด่วน ๆ ก็บอกได้เลยว่า เต้นท่า 1 ไป 8 รอบ ท่า 2 ไป 4 รอบ ท่า 3 ไป 2 รอบ อะไรแบบนี้ 555 คิดไว้ 10 ท่าพอและ กร๊ากกก

ประมาณนี้

ส่วนอะ แคป เป ล่า ที่ ยกตัวอย่างมา คือ อยากแนะนำ (ส่วนตัวเราร้องอะแคปเปล่าไม่ได้หรอก แต่เราร้องคอรัสได้) ให้นักเรียนฝึกไว้ หรือผู้ใหญ่ก็ได้ รวมตัวกันอย่างน้อย 2 คน (มันก็จะไม่เป็นอแคปเปล่าว่ะ) เอาว่า4-5 คนแล้วกัน แล้ว จะใช้ทำมาหากินได้เลย 555 เวลาโดนเรียกออกไปโชว์ ไม่ต้องมีชุด ไม่ต้องมีบท ไม่ต้องมีอุปกรณ์ แค่ซ้อมบ้างอะไรบ้าง ก็โชว์ได้ ถ้ามีเพื่อนฝึก เราเอาแน่ เรายอมเป็นร้องหลัก ร้องคอรัส ถ้าฝึกเก่ง ๆ จะยอมเป็นกลอง เป็นกีตาร์ คงฮาน่าดู ดูตาไมค์ อะไรนั่น เราชอบมาก

แต่ถ้าขยันแบกกีตาร์ ก็ร้องแบบคริสตินก็ได้ เพราะมาก ชอบ

ส่วนตัวเราว่าโชว์ร้องเพลง ถ้าร้องเพราะ (ควรยืนร้อง ไม่ใช่ไปนั่งงม ๆ อะไรร้อง ดูไม่เข้าท่า) มันเป็นอะไรที่ทำให้ประทับใจได้ง่ายมาก ไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าฉากเฉิกเลย

แนะนำจริง ๆ

ไปแล้ว

วันนี้ ขอคิดแค่นี้

ไปซักผ้าแล้ว 555

ปล.ลืม พี่หน่อยบอกว่า ถ้าเอาครูพิเศษ (อัตราจ้าง อย่างเรา แต่เราอยู่หน่วยงานเราอยู่แล้ว) มาช่วยซ่อมหนังสือ พี่หน่อยก็ต้องสอนงานอีก ซึ่งพี่หน่อยก็ไม่ค่อยมีเวลา (ที่นี่คนทำงานก็ทำตาย คนไม่ทำ ไม่เห็นไปด่า มาด่าคนทำงาน บริหารแปลก ๆ) เราเลยอยากถ่ายวีดิโอตอนพี่หน่อยซ่อมหนังสือ เพราะเราก็ซ่อมไม่เป็น (งานเอกสารเยอะ ยังไม่มีเวลาศึกษา) ถ้ามีวีดิโอ ก็จะได้ดูขั้นตอน และทำได้ (มีอะไรให้อ้างอิงได้) อยากทำวีดิโอมาก ๆ (งานตัวเองยังไม่เสร็จ) อยากช่วยพี่หน่อยซ่อมหนังสือด้วย อยากทำเป็นทุกงาน จะได้สอนต่อได้

งานต่าง ๆ ที่เรามีหน้าที่ เราจะจด จะสร้างเล่มคู่มือ เราจะสอน เราจะสร้างระบบของเรา ที่ชัดเจน บอกล่วงหน้า ตรวจสอบได้ ไม่ใช่นึกอยากจะเอาตอนนี้ ก็จะเอา ใครจะทำให้ได้วะ จริงป่ะ

ผู้นำ ทุกคนดีกว่า ควรวางแผนล่วงหน้า และใช้คนแบบบอกล่วงหน้า เพราะคนที่จัดการได้ดี ล้วนทำงานตามขั้นตอน เพราะเราอยู่ร่วมสังคมเดียวกัน และทุกคน “มีงาน” ทว่าจะทำหรือไม่ทำเท่านั้นเอง

pwlib 310356 ดู “ColorNote บันทึก Notepad Notes”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socialnmobile.dictapps.notepad.color.note

ข้างบนคือ link โหลดแอพคัลเลอร์โน้ตในเพลย์สโตร์ รายละเอียดตามนี้ ดูเล่นเลย

ต่อด้วย http://www.facebook.com/pranitee/posts/10151393226132987

ลองอ่านดู คือ เราใช้แอพง่าย ๆ นี้ นั่งพิมพ์ที่จะแนะนำการใช้ห้องสมุดให้เด็ก ม.1 (จริง ๆ อยากแนะนำกับเด็กทุกคนแหละ ห้องสมุดจะได้ไม่วุ่นวาย) ลองอ่านดูค่ะ ได้มาสองอย่างนี้ ก๊อปปี้มาจากการแชร์เข้าฮอทเมล เพราะมันจะแผ่หน้ามาเลย อ่านจากเมลได้เลย (ถ้าส่งเข้าจีเมล จะเป็นไฟล์ให้โหลด พอโหลดจะเรียกเปิดจากแอพ colornote notepad notes to do ในแอนดรอยด์นะจ๊ะ)

____ From: To: pranitee
Subject: นักเรียนทุกคนที่มาอาคารห้องสมุดต้องอ่าน
Date: Sunday, March 31, 2013 2:33:37 PM

note1364715188164.html (16.2 KB)

Sent from ColorNote –Forwarded Message Attachment–

[ ] 1. เมื่อมาถึงทางเข้าอาคารห้องสมุด นักเรียนต้องถอดรองเท้า แล้วนํารองเท้าใส่ในถุงรองเท้าให้เรียบร้อย

[ ] 2. ถือถุงรองเท้าเดินเข้าอาคาร เลี้ยวขวา นําถุงรองเท้าไป วางในชั้นวางรองเท้า วางกระเป๋า สัมภาระทุกชนิดไว้ด้านบน ของชั้นวางรองเท้า (ยกเว้น นักเรียนที่มาเรียนในห้องชั้นสอง ของอาคาร ให้ถือรองเท้า กระเป๋า สัมภาระ เดินต่อไปเพื่อขึ้น บันได แล้วนําไปวางที่หน้าห้องเรียนเลย)

[ ] 3. เดินออกจากบริเวณชั้นวางรองเทา ถือบัตรประจําตัว นักเรียน มาสแกนที่จุดสแกนบาร์โค้ด หน้าประตูทางเข้าห้องสมุด เมื่อชื่อนักเรียนปรากฏบนหน้าจอ จึงเดินเข้าไปในห้องสมุด

[ ] 4. เดินหาหนังสืออ่าน โดยในขณะที่อยู่ในห้องสมุด นักเรียนห้ามส่งเสียงดัง ห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มทุกชนิด นักเรียนห้ามนําสิ่งอื่นใดเข้ามาในห้องสมุด ห้องสมุด อนุญาตให้นักเรียนนํามาได้แค่ บัตรประจําตัวนักเรียน กระเป๋าสตางค์ หนังสือห้องสมุด อุปกรณ์สื่อสาร/แทบเลต “ที่ ปิดเสียง” (เพื่อป้องกันการสูญหาย)

[ ] 5. หากนักเรียนหาหนังสือที่ต้องการอ่านไม่พบ สามารถ ติดต่อสอบถามจากคุณครูบรรณารักษ์ได้ และยังสามารถ สอบถามนอกเวลาเรียนผ่านทางแฟนเพจห้องสมุดได้ที่ http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

[ ] 6. หากพบหนังสือที่ต้องการยืมแล้ว ต้องสังเกตที่หน้าแรก และหน้าหลังของหนังสือด้วย ว่ามีข้อความว่า “หนังสือสงวน ห้ามยืม” หรือ มีอยู่หมวด อ ซึ่งหมายถึง “หนังสืออ้างอิง” หรือไม่ ถ้าหากมี จะยืมไม่ได้ ถ้าไมมีจึงนําไปยืมที่ช่องยืม

[ ] 7. ต่อแถวยืม พร้อมบัตรประจําตัวนักเรียนและหนังสือที่จะยืม พอถึงเจ้าหน้าที่ก็ยื่นให้ เจ้าหน้าที่จะบันทึกลงระบบห้อง สมุด แล้วปั้มวันเดือนปี กําหนดส่งคืน (7 วันนับจากวันที่ยืม) ที่หน้าหลังสุด (นักเรียนต้องมองตอนเจ้าหน้าที่ทําการยืมด้วย ถ้าไม่เห็นปั้มวันที่ บอกได้เลย บางทีเจ้าหน้าที่เป็นนักเรียน อาจลืม)

[ ] 8. เมื่อยืมหนังสือเรียบร้อยแล้ว เดินออกจากห้องสมุด ตรง หน้าประตูทางออก จะมีเจ้าหน้าที่อยู่ ให้เปิดหน้าที่มีใบปั้มวันที่ กําหนดส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่ดูให้เรียบร้อย แล้วค่อยเดินออก ไปสแกนบัตรอีกครั้ง

[ ] 9. หยิบถุงรองเท้า กระเป๋า สัมภาระ แล้วเดินออกจากห้อง สมุด เดินออกจากประตูทางเข้าอาคารแล้วจึงค่อยสวมรองเท้า (นักเรียนที่เลิกเรียนจากห้องชั้นสอง ก็เช่นกัน คือ ต้องเดิน ออกจากประตูทางเข้าอาคารแล้วจึงค่อยสวมรองเท้า)

[ ] 10. หากมาคืน หรือ มาอานหนังสือเฉย ๆ ก็ต้องทําตามนี้ ทั้งหมด ยกเว้นขั้นติดต่อช่องยืม หมายเหตุ ถ้าคืนหนังสือต้องติดต่อที่ช่องคืน และยังต้องสรุปสาระสําคัญของหนังสือให้เจ้าหน้าที่ฟังด้วย นักเรียนจะคืนหนังสือได้หลังจากที่ยืมไปแล้ว 4 วัน หากเกิน 7 วัน เสียค่าปรับวันละ 1 บาท

[ ] 11. ติดต่อยืมโสตวัสดุ (ซีดี / ดีวีดี) อ่านรายละเอียดใน เว็บไซต์ห้องสมุด หรือที่ป้ายที่วางบนตู้โสตวัสดุ

[ ] 12. ถ้าทําหนังสือหรือโสตวัสดุที่ยืมไปสูญหาย ต้องรีบแจ้ง คุณครูบรรณารักษ์อย่างเร็วที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับ จํานวนมาก

[ ] 13. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับห้องสมุด นักเรียนสามารถ ติดต่อสอบถามคุณครูบรรณารักษ์ได้ที่ http://www.facebook.com/PWschoolLibrary

____ จดหมายที่ถูกส่งต่อ ———-

จาก: วันที่: 31 มี.ค. 2013 16:44
เรื่อง: ข้อปฏิบัติเมื่อนักเรียนอยู่ภายในห้องสมุด
ถึง: “Pranitee Ratanawijitr”
สําเนา:
Sent from ColorNote

–Forwarded Message Attachment–

[ ] 1. หนังสือ และ โสตวัสดุ ภายในห้องสมุด ถูกจัดเรียง ลําดับไว้ (หากไม่ได้เรียง อาจเพราะมีนักเรียนมารื้อคนเป็นจํา นวนมาก จนเจ้าหน้าที่จัดเรียงไม่ทัน) โปรดค้นหาหนังสือ อย่างมีมารยาท อย่าวางหนังสือมั่ว อย่างน้อยต้องวางให้ถูกสี (สีเทปที่แปะด้านล่างสุดของสันหนังสือ)
[ ] 2. ห้ามส่งเสียงดัง โปรดอย่าใช้ห้องสมุดเป็นที่นัดพบปะ พูดคุยกัน กรุณาเข้ามาเพื่ออ่านหนังสือ หรือหาหนังสือเพื่อ ยืมไปอ่านเท่านั้น

[ ] 3. พัดลมในห้องสมุดสามารถเปิดได้ แต่เมื่อลุกจากบริเวณ นั้นหรือจะออกจากห้องสมุด กรุณาปิดพัดลมด้วย หากเจอ พัดลมถูกเปิดทิ้งไว้โดยไม่มีใครอยู่บริเวณนั้นโปรดช่วยปิด ด้วยค่ะ (สวิตช์พัดลมอยู่บริเวณเสา)

[ ] 4. หากจะนั่งอ่านหนังสือ โปรดขยับเก้าอี้ด้วยการยก (อย่า ลาก) อย่านั่งเก้าอี้สองขา และเมื่อเลิกนั่งแล้ว กรุณายกชิด โต๊ะให้เรียบร้อย

[ ] 5. โปรดช่วยดูแลรักษาสมบัติของห้องสมุด โต๊ะ เก้าอี้ ชั้น วางหนังสือ หนังสือ ฯลฯ เพื่อให้มีใช้ไปอย่างนี้ต่อไป

[ ] 6. หากเจอขยะตามพื้น หรือชั้นหนังสือ เช่น เศษกระดาษ เศษถุงขนม เศษอาหาร โปรดช่วยเก็บไปทิ้งที่ถังขยะสีดํา ที่ วางอยู่ตรงห้องชั้นวางรองเท้า (ครูจะรู้สึกขอบคุณมากคะ) และจะดีมาก ๆ ถ้านักเรียนจะไม่แอบนําสิ่งของที่จะกลายเป็น เศษขยะเข้ามาภายในห้องสมุด

[ ] 7. นักเรียนทุกคน ห้ามขึ้นลงด้วยบันไดกลาง (บันไดในห้องสมุด) หากพบเห็น จะต้องถูกทําโทษ นักเรียนที่จะขึ้นลง บันไดกลางได้คือนักเรียนที่ได้รับอนุญาตจากคุณครูแล้ว เท่านั้น

[ ] 8. หากนักเรียนจะต้องมานั่งเขียนรายงานที่ห้องสมุด (คัด ลอกข้อมูลจากหนังสือห้องสมุด) โปรดนําอุปกรณ์เครื่อง เขียนกระดาษรายงานมาเอง (หรือออกไปหาอุปกรณ์ คุณครู บรรณารักษ์ไม่มีให้) และหยิบหนังสือครั้งละ1เล่ม เมื่อคัดลอกเล่มนั้นเสร็จ ให้นําหนังสือเล่มนั้นไปเก็บที่เดิมให้เรียบร้อย ถึง ค่อยหยิบเล่มใหม่มาคัดลอก

[ ] 9. หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่คุณครูบรรณารักษ์ และสามารถสอบถามผ่านทางแฟนเพจห้องสมุด http://www.facebook.com/PWschoolLibrary ได้ค่ะ

มีเรื่องห้องสมุดไง เขียนสด ณ ตอนนั้น (บ่าย)

ถ้าไม่ดีบอกได้ เดี๋ยวเรียบเรียงใหม่ แต่ก๊อปจากมือถือ (จากคอม ไม่รู้จะเป็นงี้ไหม เดี๋ยวทำจากคอมแล้วจะมาเล่า)
ข้อความ วรรณยุกต์ หายเยอะมาก (เจอประจำตอนก๊อปปี้ข้อความจาก ไฟล์ .pdf ) ก็ตามเติมเอา แต่อย่างน้อยก็ถือว่าได้อ่านทวน (ถ้ามาก ๆ คงแก้จนอ้วก)

แต่ถ้าโหลดไฟล์ ที่ส่งออกเป็นไฟล์แนบอีเมล (ออกจาก colornote) แล้วเปิดผ่าน colornote เลย จะเหมือนเดิมทุกอย่าง เลิศ ๆ ไว้ว่าง ๆ จะมาเล่าใหม่

pwlib 290356

ไม่เขียนไรมาก นอกจากเมื่อวาน ได้เห็นแล้ว โปรแกรมห้องสมุด นับซีดี รวมหนังสือได้แล้ว ดีใจมาก น้ำตาไหลพราก ๆ ดูรูปกัน อิอิ

image

วันนี้เท่านี้แล้วกัน เดี๋ยวจะเปรียบเทียบ ระบบปฏิบัติการบนมือถือในความคิดเราให้ฟัง (ให้อ่าน) อิอิ

pwlib 270356 ตอน เลขดิวอี้

image

เอารูปบนไปรวมกับสามสี่เอนทรี่ที่แล้วซะ จากหนังสือ(รูปด้านล่าง)

image

เล่มนี้เราไม่ได้ขอซี เรามีอีกเล่ม (ตอนนั้นขอพี่พิมพ์ชนกพี่ที่ทำงานเก่าเขาจบบรรณารักษ์ ไปซีรอก) อยากซีมาอ่านเล่น เราเชื่อบรรณารักษ์ทุกไม่ได้ท่องดิวอี้ได้ (เลขหมู่อานะ) ต้องอิงตำรานี้ ถ้ามีเล่มนี้ก็จัดหมู่หนังสือได้ แต่งานบรรณารักษ์ไม่ใช่แค่นี้ เพราะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาข้อมูลความรู้ ด้วย เดี๋ยวคราวหน้าๆถึงจะเล่านะขอสรุปก่อน หาแล้วกองไว้ในอีเมลจนรกแล้ว

pwlib 270356

อบรม

ได้ปิดตึกคนเดียว (เพิ่งเคยปิดตึกคนเดียว) ปกติเปิดแต่ตึก ปิดตึกก็ส่วนใหญ่อยู่กันครบ วันนี้ปิดเอง หลอนเช็คแล้วเช็คอีกกลัวลืมปิด

วันนี้เราทำงานครบ 7 เดือน (ไม่นับงานเล็กน้อย งานที่แรกที่ทำหลังจากหนีป.โท ทำ 7 วัน งานสองประถม7เดือน งานสามแปลเขียนบทความ2ปี) ที่นี่ ก็คงทำเรื่อย ๆ จนกว่าจะไม่มีที่ว่างสำหรับเรา  #เพราะชีวิตคือการเรียนรู้

ิอบรมสนุกดีนะ นั่งฟังเฉย ๆ แม้รู้สึกเหมือนจะตาย (อึดอัด หายใจไม่ออก) แต่ก็สบายดี ถ้าไม่โดนเรียก ไม่เคยทำ แบบเราพบว่าเราโง่ ฟังไม่รู้เรื่อง แต่ก็นะ ชีวิตคือการเรียนรู้

เราว่าเราควรเลิกเขียนดีไหม ออกแนวนอยด์เรื่อยเลย เอาว่าวันหลังสอนสาระความรู้ดีกว่า

ตัวเรามีหลายภาค องค์ลงได้ 555

แต่ภาคที่เราชอบที่สุดคือ ภาคนิ่ง ๆ เงียบ ๆ แล้วก็หาอะไรสอน โดยใช้การเขียนบล็อก  (นอยด์ก็ภาคหนึ่ง)

pwlib 260356

หน้าร้อน ไม่ต้องเปิดหน้าต่างด้านหน้า ฝุ่นจากถนนจะเข้าห้องสมุด เปิดแต่ทางบันได กับด้านอื่นตามปกติ

วันนี้ตัดริงโทนให้ใหม่ ลองเอาคูลอีดิทลงเครื่อง 02 ลงได้แต่เปิดแล้วปิดโปรแกรมเองตลอด เลยต้องไปตัดที่เครื่องยืม (พรุ่งนี้ถ้าไม่ลืม ไปเอนี่เว็บล็อกคืนด้วย ต้องบล็อกยูทูบ ไม่ให้เด็กเจ้าหน้าที่เล่นไง ปิดเทอมเครื่องยืม ไม่ได้ใช้บ่อย เดี๋ยวลืม)

พรุ่งนี้อบรมเขียนโครงการป่าวไม่รู้ เดี๋ยวถาม ๆ วิชาการอีกที

เออ เมื่อเช้าแอบปรินท์นามบัตรห้องสมุด (เอากระดาษไปเอง) มี URL เว็บกับแฟนเพจ ไว้เผื่อคุณครูขอ

ตู้โสตวัสดุ เดี๋ยวจะทำกระดาษไปแปะ บอก ( วันนี้มีครูมายืม) ว่าเรียงตามเลขทะเบียนจากน้อยไปหามาก วันนี้ครูที่มายืม คุ้ยซะมั่วไปหมด (ครูเนี่ย ให้สิทธิ์ดูค้นได้ แต่เด็กนี่ไม่ได้ รื้อกระจายเราด่า เทอมหน้าจะเคี่ยวกว่านี้อีก เบื่อโสตวัสดุมาก ๆ เบื่อ)

ต้องคิดวิธียืมโสตฯ เราตอบว่าเราระบุไว้แล้วในเว็บไซต์และจะให้เด็กที่อยากยืม จองผ่านเฟสบุ๊ค
ต้องให้ มีแบบจองเช้ารับเที่ยง จองเที่ยงรับเย็น

พอ (จริง ๆ มีอีกเยอะ)
ต่อไปเราจะยิ่งพูดน้อยลง และทำประกาศสั้น ที่ชัดเจน อยู่เสมอ แทนการพูด ไม่อยากจะพูด เหนื่อย เวลาเข้าใจไม่ตรงกัน (เบื่ิอ ขี้เกียจพิมพ์ด้วย เหนื่อย ถ้าอ่านงานเขียนของเราเมื่อหลายต่อหลายปีก่อน จะเข้าใจเรา ตอนนี้สมองเราร้องแต่เพลง 63 (ป่าววะ สมองเสื่อมจำเพลงตัวเองยังไม่ได้) )

จงค่อย ๆ สร้างระบบที่ง่าย และนึกถึงสภาพจริงต่อไป แอมซังเบื้องบน (หมายถึงสิ่งลี้ลับ สวรรค์ นรก อะไรไม่รู้) กำลังบีบให้แกต้องยอมรับในสิ่งทนได้ยาก (สิ่งที่แกไม่ชอบ) จนทุกวันนี้ ไม่รู้แล้วว่าชอบสิ่งไหน

รู่แค่ว่า ชอบทำป้าย (ไม่สวยก็ได้) สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน โดยเสียเวลาถามน้อยที่สุด หรือไม่ต้องถามเลยยิ่งดี แกตัวเราอาจไปเปิดร้านรับจ้างทำป้าย

#ควรสนใจอ่านป้ายทุกป้ายนะคะ ไม่อ่านทุกตำก็ได้ แต่ควรรู้ว่ามันคือป้ายอะไร ช่วยให้ประหยัดน้ำลายในการสื่อสาร  (ออกแนวนอกเรื่องเยอะ เหมือนมีปมด้อยอะไรในใจ)

คิดมากต่อไป